Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως 04.03.2024, άρθρο 212 Ν. 3584/2007.

Ο Δήμος Φαρσάλων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7.6.2010).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007).
 3. Την με αριθ. πρωτ.: Α3638/06-09-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΝΛ46ΝΠΙΘ-4ΞΤ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Πολιτικής  Προστασίας  παρατάθηκε  η  κατάσταση  έκτακτης   ανάγκης του ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ που ήταν ήδη κηρυγμένος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής  προστασίας  εξαιτίας  πλημμυρικών  φαινομένων  έως  και  4-3-2024 μετά και την εκδήλωση των νέων  έντονων  καταστροφικών  φαινομένων  (  πλημμύρες  )  στις 4 και 5-9-2023
 4. Τη µε αριθμό 139/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 3584/2007.

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως 04.03.2024, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω  των  έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που  έπληξαν  την  περιοχή του Δήμου στις 4 και 5.9.2023, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

100

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Έως 04.03.2024

3

101

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Έως 04.03.2024

1

102

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Έως 04.03.2024

1

 

103

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE H HARDWARE)

Έως 04.03.2024

 

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

104

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Έως 04.03.2024

1

 

 

105

 

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

 

Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΕ Οδηγών [µε άδεια Γ΄(C) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ]

Έως 04.03.2024

 

 

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

100

α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά  ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, και

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

γ)προϋπηρεσία επί του αντικειμένου

 

 

101

α)Πτυχίο  ή   δίπλωμα        Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. γ)προϋπηρεσία επί του αντικειμένου

 

 

102

α)Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος  τίτλος  σχολών της αλλοδαπής

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

γ)προϋπηρεσία επί του αντικειμένου

 

 

 

 

 

 

 

103

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής  Πληροφορικής  ή  Γεωπληροφορικής  και  Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. της  ημεδαπής  ή  ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

γ)προϋπηρεσία επί του αντικειμένου

 

 

 

104

 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας,

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος:

–  Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή

–  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή

–  Γενικού Λυκείου ή

–  Ενιαίου Λυκείου ή

–  Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων (III) υπηρεσιών διαδικτύου.

γ)προϋπηρεσία επί του αντικειμένου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης

1.       Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).

2.      Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

3.      Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων  –  Οχημάτων ή Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου  4  ΕΠΑ.Λ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος  Ειδίκευσης  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  Εργοδηγών  (Ν.Δ.  580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

γ)προϋπηρεσία επί του αντικειμένου

 

 

Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης

1.       Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).

2.      Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

3.      Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανών Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκίνητων Μοτοσικλετών  και  Μηχανών  Θαλάσσης  Επαγγελματικής  Σχολής  (ΕΠΑ.Σ.)  Νόμος  3475

/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας ΟΑΕΔ Νόμος 3475/2006 ή Επαγγελματικής     Σχολής     ΟΑΕΔ     (Νόμος     4763/2020)     ή     Επαγγελματικής Σχολής

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

Κατάρτισης Ε.ΣΚ. (Νόμος 4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (Νόμος 4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (Νόμος 1566/1985  ή  Νόμος  576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (Νόμος 1346/1983 ή Νόμος 1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας γ)προϋπηρεσία επί του αντικειμένου

 

 

Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης

1.       Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).

2.      Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

3.      Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

Β) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισής επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ ή Μεταλυκειακού Έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ Κύκλου Σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

γ)προϋπηρεσία επί του αντικειμένου

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή  πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου

ΑΙΤΗΣH EKTAKTH

Απαιτούμενος τίτλος σπουδών που προβλέπεται από την ανακοίνωση.

 1. Αποδεικτικά των απαιτούμενων προσόντων (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Β)
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Βεβαίωση ανεργίας

 

 Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Η  παρούσα  ανακοίνωση να αναρτηθεί     στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φάρσαλων και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 13.11.2023 .

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους σε εσώκλειστο φάκελο Α4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως στις 11.2023 και στην ακόλουθη  διεύθυνση:  Δήμος Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας, 1ος όροφος, (τηλ. επικοινωνίας: 2491350119, 2491350120, ).
 2. Με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση: prosop@dimosfarsalon.gr (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων η σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή)

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «Αίτηση _ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ»ΑΙΤΗΣHEKTAKTH

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων λήγει την 17.11.2023 και ώρα 23:59.

(Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τηλεφωνικά το πρωτόκολλο της αίτησης που έχουν καταθέσει την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης στο τηλέφωνο 2491350126 )

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Ιορδάνης Εσκίογλου

 

Σχετικά Άρθρα

Με την αρωγή του Δήμου Φαρσάλων το «2ο ανοιχτό τουρνουά τένις Φαρσάλων»

  Ο Α.Σ. Ολυμπιάδα και Α.Σ. Φαρσάλων με την αρωγή του Δήμου Φαρσάλων, διοργανώνουν το 2ο ανοιχτό τουρνουά Τέννις στα γήπεδα Τέννις του Δημοτικού  Αθλητικού Κέντρου, που θα διαρκέσει έως

Read More »

Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Χορήγηση επιδότηση προσωρινής  στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των

Read More »

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών Πυρασφάλειας του Δήμου Φαρσάλων διάρκειας πέντε (5) μηνών

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών Πυρασφάλειας του Δήμου Φαρσάλων διάρκειας πέντε (5) μηνών»                

Read More »

8 ΜΑΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας ή Μεσογειακής αναιμίας. Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;

Η μεσογειακή αναιμία –γνωστή και ως θαλασσαιμία, ή νόσος του Cooley – είναι μια κληρονομική διαταραχή  στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης, μιας πρωτεΐνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος που μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες

Read More »