Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Φαρσάλων

· Εισηγείται επί των θεμάτων του Τμήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη ανάλογων αποφάσεων για την αποδοχή εσόδων, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων, φόρων, εισφορών , είσπραξη –βεβαίωση και διαχείριση προστίμων Κ.Ο.Κ. κλπ.

· Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους επιχειρήσεων της περιοχής, για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της νομοθεσίας.

· Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντιστοίχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου

· Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών. Αποστέλλει τους οριστικοποιημένους καταλόγους στο γραφείο ταμείου, για την βεβαίωση των καταλόγων και την είσπραξη των αντίστοιχων εσόδων , βάσει των εκάστοτε νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για διακανονισμό των οφειλών με δόσεις και προσδιορίζει τα πρόστιμα.

· Φροντίζει για την επίδοση αδειών πεζοδρομίων του Δήμου, των τελών διαφήμισης και βεβαιωτικών σημειωμάτων.

· Φροντίζει για τη βεβαίωση του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κλπ., ή κάθε άλλου αντίστοιχου νόμιμου τέλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

· Μεριμνά για τη βεβαίωση του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και την είσπραξή του μέσω της ΔΕΗ & χορηγεί βεβαιώσεις για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων ηλεκτροδοτούμενων ή μη ακινήτων και συ-ντάσσει κατάλογο με διπλάσιο πρόστιμο για τα μη δηλωμένα ακίνητα.

· Παραλαμβάνει από την ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους τις αποσταλμένες καταστάσεις ανείσπρακτων δημοτικών τελών και ΤΑΠ και διενεργεί έρευνα για την βεβαίωση αυτών σε χρηματικούς καταλόγους.

· Χορηγεί υπεύθυνες δηλώσεις σε ακίνητα που θα ηλεκτροδοτηθούν.

· Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης προς καλλιέργεια,, για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας λειτουργεί με τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, για περιπτώσεις που η φυσική παρουσία είναι απολύτως αναγκαία θα κλείνονται τηλεφωνικά ραντεβού στο κάτωθι τηλέφωνο:

Τηλ. γραμμή εξυπηρέτησης 2491350132 Υπεύθυνη υπάλληλος κα. Δήμητρα Χασαμπαλή Email: esoda@dimosfarsalon.gr

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις σχετικές αιτήσεις-αρχεία :

Αιτήσεις για χορήγηση Βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ :

Αιτήσεις μείωσης Δημοτικών τελών :

Δικαιολογητικά για την έκδοση Βεβαιώσεων Σύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος :

Άλλα :