Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Ψηφιακές θυρίδες

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ

Ο Δήμος Φαρσάλων , έχοντας ως βασικές προτεραιότητες τις ανάγκες:

  1. βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του προς τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις,
  2. απλούστευσης των διαδικασιών, μέσω της παροχής της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής και παραλαβής εγγράφων σε ένα ασφαλές περιβάλλον,
  3. μείωσης της γραφειοκρατίας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων και της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο μας

έχει ενεργοποιήσει και λειτουργεί τις Θυρίδες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr

Οι εν λόγω Θυρίδες αποτελούν ένα ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με τον Δήμο. Οι πολίτες μπορούν πλέον με αμεσότητα να αιτούνται και να λαμβάνουν στην προσωπική τους θυρίδα, διάφορα έγγραφα τα οποία  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του Νόμου 4727/2020.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δημότες Φαρσάλων μπορούν μέσω τα ΕΨΠ να προχωρήσουν σε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου, αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων κ.λπ. τα οποία δεν μπορούν να εκδοθούν απευθείας ηλεκτρονικά από τους πολίτες.

Συγκεκριμένα από το gov.gr θα δρομολογούνται προς το Δήμο Φαρσάλων μέσω των εκεί ενεργών του θυρίδων οι παρακάτω αιτήσεις προς:

  • Τη θυρίδα των Κοινωνικών Δομών που θα εκδίδει Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Covid-19 εμβολιασμού
  • Τη θυρίδα Δημοτολογίου, που θα εκδίδει δημοτολογικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις
  • Τη Θυρίδα Ληξιαρχείου που θα εκδίδει ληξιαρχικά έγγραφα
  • Τη Θυρίδα Δήμου που θα υποδέχεται αιτήσεις πολιτών που αφορούν δημοτικές υπηρεσίες

Για τα παραπάνω έγγραφα (πιστοποιητικά – ληξιαρχικές πράξεις κ.λπ), δεν απαιτείται να υπογράφονται ιδιόχειρα ή να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα του φορέα δεδομένου ότι με την ανάρτηση η θυρίδα αποκτά τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr.

Τα έγγραφα αυτά γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Από 9η Μάϊου  2022 οι δημότες του Δήμου Φαρσάλων  έχουν  την επιλογή να δρομολογήσουν την αίτησή τους  στο Δήμο, καταργώντας έτσι τα ενδιάμεσα βήματα του ΚΕΠ. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη για το Δήμο, δεδομένου ότι το περιβάλλον των θυρίδων τον βοηθά να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιο εύκολα και πιο γρήγορα και να εξυπηρετεί απευθείας τους δημότες τους.

Ο σύνδεσμος που αποτελεί το σημείο εισόδου για τον πολίτη για τις εν λόγω υπηρεσίες είναι ο εξής: https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/.