Διαφάνεια Πόθεν Έσχες Εκτέλεση Προϋπολογισμού

1.Εκτέλεση Προϋπολογισμού

ΑΔΑ: ΩΥΞ7ΩΗ0-1Φ9
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 12.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021-31/12/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΑ6ΨΩΗ0-13Ο
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 12.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΌ 01/01/2021-31/12/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΨΞΔΩΗ0-1ΓΜ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 11.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/11/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΤΞΟΩΗ0-Σ4Π
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 11.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/11/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΙΠΧΩΗ0-ΟΧΗ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 10.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/10/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Ψ2ΛΩΗ0-9ΚΗ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/10/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΑΔΑ: Ω2ΚΒΩΗ0-Σ3Υ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΕΣΟΔΑ 09.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΌ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/09/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΨΟΟΩΗ0-Π4Φ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΕΞΟΔΑ 09.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.09.2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Τ7ΑΩΗ0-ΟΔΛ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 08/2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/08/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΜΓ4ΩΗ0-Η2Γ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 08/2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/08/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΞΔΖΩΗ0-Ο9Μ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 07.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/07/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΔΤΟΩΗ0-ΓΤΖ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 07.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/07/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 9ΣΣΘΩΗ0-ΨΒ1
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 06.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: Ρ4ΟΑΩΗ0-ΩΑΑ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 06.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 915ΩΩΗ0-Ζ0Ζ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 05.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/05/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΙΛΩΩΗ0-Ε7Υ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 05.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/05/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΑΔΑ: 6ΓΒΣΩΗ0-6ΞΤ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 04.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.04.2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΣΗΥΩΗ0-Ο6Σ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 04.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.04.2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΗΑΙΩΗ0-Ρ7Λ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 03.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/03/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΧΑΗΩΗ0-0Ε6
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 03.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/03/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ 01 & 02.2021

ΑΔΑ: 65ΗΖΩΗ0-ΦΓΚ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 01.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΣΌΔΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.01.2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΣ3ΞΩΗ0-9ΥΟ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 01.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.01.2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΖΟΚΩΗ0-Λ5Λ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 02.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 28/02/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΡΘΞΩΗ0-ΣΦΨ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 02.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 28.02.2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Σ77ΩΗ0-018
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 12.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΣΓΓΩΗ0-ΠΜΑ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 12.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΨΛ5ΩΗ0-ΒΜΜ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 11.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΕΣΌΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020-30/11/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 65ΙΦΩΗ0-ΘΕ5
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 11.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/11/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΝΜΗΩΗ0-ΜΛΘ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 10. 2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01.01.2020-31.10.2020 ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

ΑΔΑ: 694ΨΩΗ0-Π51
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 10.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01.01.2020-31.10.2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

 

ΑΔΑ: 6ΝΝΛΩΗ0-ΑΛ2
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 01.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/01/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Σ8ΡΩΗ0-Φ04
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 01.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/01/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΒΦΑΩΗ0-ΘΟΟ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 02.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 29/02/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΧΡΝΩΗ0-8ΩΑ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 02.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.01.2020 ΕΩΣ 29.02.2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΑΔΑ: ΩΧ7ΓΩΗ0-ΤΟΦ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 03.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: Ρ146ΩΗ0-ΣΟ0
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΩΝ 03.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 9ΛΛΧΩΗ0-886
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 05.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.01.2020-31.05.2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΞΦΨΩΗ0-ΙΥΧ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 05.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.1.2020-31.05.2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Ξ64ΩΗ0-ΔΦΙ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 06.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 01/01-30/06/2020 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος ΠράξηςΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 9ΠΕΙΩΗ0-ΠΒ3
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 06.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01-30/06/2020 ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΩΕΥΩΗ0-ΨΞΣ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 08.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/08/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΧΑΧΩΗ0-5Α6
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΕ ΕΣΟΔΑ 08.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020-31/08/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΚ0ΡΩΗ0-1ΡΕ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 09.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020-30/09/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΨΛΩΩΗ0-ΗΧΛ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 09.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/20-30/09/20
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 03 & 04.2020

 ΑΔΑ: Ρ146ΩΗ0-ΣΟ0 – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020

ΑΔΑ: ΩΧ7ΓΩΗ0-ΤΟΦ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020

ΑΔΑ: ΨΟ9ΤΩΗ0-83Γ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/04/2020

AΔΑ: 60Η0ΩΗ0-ΘΦΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/04//2020

2.Προϋπολογισμός 2023