Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Διαφάνεια Πόθεν Έσχες Εκτέλεση Προϋπολογισμού

1.Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Έσοδα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

 

Έξοδα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

 

 

ΑΔΑ: ΩΥΞ7ΩΗ0-1Φ9
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 12.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021-31/12/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΑ6ΨΩΗ0-13Ο
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 12.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΌ 01/01/2021-31/12/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΨΞΔΩΗ0-1ΓΜ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 11.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/11/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΤΞΟΩΗ0-Σ4Π
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 11.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/11/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΙΠΧΩΗ0-ΟΧΗ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 10.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/10/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Ψ2ΛΩΗ0-9ΚΗ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/10/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΑΔΑ: Ω2ΚΒΩΗ0-Σ3Υ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΕΣΟΔΑ 09.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΌ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/09/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΨΟΟΩΗ0-Π4Φ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΕΞΟΔΑ 09.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.09.2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Τ7ΑΩΗ0-ΟΔΛ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 08/2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/08/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΜΓ4ΩΗ0-Η2Γ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 08/2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/08/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΞΔΖΩΗ0-Ο9Μ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 07.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/07/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΔΤΟΩΗ0-ΓΤΖ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 07.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/07/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 9ΣΣΘΩΗ0-ΨΒ1
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 06.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: Ρ4ΟΑΩΗ0-ΩΑΑ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 06.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 915ΩΩΗ0-Ζ0Ζ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 05.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/05/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΙΛΩΩΗ0-Ε7Υ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 05.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/05/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΑΔΑ: 6ΓΒΣΩΗ0-6ΞΤ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 04.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.04.2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΣΗΥΩΗ0-Ο6Σ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 04.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 30.04.2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΗΑΙΩΗ0-Ρ7Λ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 03.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/03/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΧΑΗΩΗ0-0Ε6
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 03.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/03/2021
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ 01 & 02.2021

ΑΔΑ: 65ΗΖΩΗ0-ΦΓΚ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 01.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΣΌΔΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.01.2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΣ3ΞΩΗ0-9ΥΟ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 01.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 31.01.2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΖΟΚΩΗ0-Λ5Λ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 02.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 28/02/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΡΘΞΩΗ0-ΣΦΨ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 02.2021
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 01.01.2021 ΕΩΣ 28.02.2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Σ77ΩΗ0-018
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 12.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΣΓΓΩΗ0-ΠΜΑ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 12.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΨΛ5ΩΗ0-ΒΜΜ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 11.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΕΣΌΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020-30/11/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 65ΙΦΩΗ0-ΘΕ5
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 11.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/11/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΝΜΗΩΗ0-ΜΛΘ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 10. 2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01.01.2020-31.10.2020 ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

ΑΔΑ: 694ΨΩΗ0-Π51
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 10.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01.01.2020-31.10.2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

 

ΑΔΑ: 6ΝΝΛΩΗ0-ΑΛ2
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 01.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/01/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Σ8ΡΩΗ0-Φ04
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 01.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/01/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6ΒΦΑΩΗ0-ΘΟΟ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 02.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 29/02/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΧΡΝΩΗ0-8ΩΑ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 02.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.01.2020 ΕΩΣ 29.02.2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΑΔΑ: ΩΧ7ΓΩΗ0-ΤΟΦ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 03.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: Ρ146ΩΗ0-ΣΟ0
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΩΝ 03.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 9ΛΛΧΩΗ0-886
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 05.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.01.2020-31.05.2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΞΦΨΩΗ0-ΙΥΧ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 05.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01.1.2020-31.05.2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 6Ξ64ΩΗ0-ΔΦΙ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 06.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 01/01-30/06/2020 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος ΠράξηςΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: 9ΠΕΙΩΗ0-ΠΒ3
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 06.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01-30/06/2020 ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΨΩΕΥΩΗ0-ΨΞΣ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 08.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/08/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΧΑΧΩΗ0-5Α6
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΕ ΕΣΟΔΑ 08.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020-31/08/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΚ0ΡΩΗ0-1ΡΕ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΞΟΔΑ 09.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020-30/09/2020
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΩΨΛΩΩΗ0-ΗΧΛ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΥ ΕΣΟΔΑ 09.2020
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/20-30/09/20
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 03 & 04.2020

 ΑΔΑ: Ρ146ΩΗ0-ΣΟ0 – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020

ΑΔΑ: ΩΧ7ΓΩΗ0-ΤΟΦ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/03/2020

ΑΔΑ: ΨΟ9ΤΩΗ0-83Γ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/04/2020

AΔΑ: 60Η0ΩΗ0-ΘΦΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/04//2020

2.Προϋπολογισμός 2023

4.Προϋπολογισμός 2024