Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου

Σοφία Χατζηπλή

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
• Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης.
• Την εποπτεία και ευθύνη στα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Τη μέριμνα, το συντονισμό και την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων Παιδείας, Νεολαίας και Δημόσιας υγείας του Δήμου.
• Την εποπτεία είσπραξης παντός εσόδου και τέλους και ενδεικτικά εσόδων που αφορούν τα τέλη από πλατείες, πεζοδρόμια, τέλος επισιτισμού, έσοδα βοσκής, έσοδα εκμίσθωσης αγροτεμαχίων και άδειες οικοδομών.
• Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων για τη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου.
α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτήν από τον Δήμαρχο.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας

Βασιλείου Ιωάννης

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των Τεχνικών
Υπηρεσιών.
• Την εποπτεία και επίβλεψη των τεχνικών έργων, μελετών και εργασιών.
• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αμαξοστασίου.
• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου.
• Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας .
• Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη
βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.
• Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ
μέρους του Δημάρχου.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα

Γεωργατζής Δημήτρης

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού .
• Την αρμοδιότητα του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων και των υλικών
ανακύκλωσης.
• Την φροντίδα καθαριότητας δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών,
κοιμητηρίων.
• Την αρμοδιότητα διαχείρισης αδέσποτων ζώων και καταφυγίου αυτών.
• Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη
βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.
• Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων για τη Δημοτική Ενότητα
Ενιπέα .
α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα.
β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
γ. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,
σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους
• Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ
μέρους του Δημάρχου.

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα

Αγγελουσοπούλου Χριστίνα

•Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Πρασίνου.
• Την επιμέλεια των Περιβαλλοντικών Θεμάτων του Δήμου.
• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και της ετήσιας εμποροπανήγυρης της πόλης.
• Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων άρδευσης .
• Την προστασία και ανάπτυξη της Φυτικής και Ζωικής παραγωγής του Δήμου.
• Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη
βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.
• Τη μέριμνα για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων για τη Δημοτική Ενότητα
Πολυδάμαντα
α. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα.
β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα.
γ. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
• Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ
μέρους του Δημάρχου.

   

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Πολιτισμού

Δημακόπουλος Ιωάννης

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δήμου Φαρσάλων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Το συντονισμό του αθλητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Μουσικής Σχολής.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Δήμου.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγύης

Γεροβασίλης Αθανάσιος

 • Την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού – ΚΔΑΠ Φαρσάλων (ΚΔΑΠ1), ΚΔΑΠ Βασιλί (ΚΔΑΠ2), ΚΔΑΠ Σταυρού (ΚΔΑΠ3), ΚΔΑΠ Ρευματιάς (ΚΔΑΠ4).
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Υγειονομικής και Κοινωνικής Υπηρεσίας – ΚΑΠΗ – Προγραμμάτων Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας – Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προγραμμάτων για
  Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

   

Άμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Φαρσάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 ( Α΄204) με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 7 στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, με θητεία από 05.03.2024 μέχρι 04.03.2025 η Δημοτική Σύμβολος της πλειοψηφίας κα. Χρυσούλα Φούφα του Στεργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδικών Σταθμών με

τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Α΄ Παιδικού Σταθμού.
 Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Β΄ Παιδικού Σταθμού.
 Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Το πάρκο της Χαράς» (Ρευματιά Φαρσάλων).
 Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτήν εκ μέρους του Δημάρχου.