Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρήση του Κοινόχρηστου χώρου «Διαμόρφωση χώρου Πηγών Απιδανού».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Πρωτ. 9496/30.06.2023
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 12ης/27.06.2023 τακτικής συνεδριάσεως
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 85/2023 Περίληψη: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρήση του Κοινόχρηστου χώρου «Διαμόρφωση χώρου Πηγών Απιδανού».
Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 27 Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 8993/22.06.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, βρέθηκαν παρόντες είκοσι ένα (21), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος)
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Μπασαγιάννης Χρήστος
5. Γκατζόγιας Νικόλαος
6. Μπρόζος Κων/νος
7. Κουκουλιός Σταύρος
8. Χαμορούσου Ευαγγελία
9. Αγγελακόπουλος Γεώργιος
10. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
11. Μπένου Κωνσταντία
12. Μπαμπανίκας Δημήτριος
13. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
14. Ίφου Μαρία
15. Πατσιούρας Βασίλειος
16. Λελεντζής Ιωάννης
17. Κατσιαούνης Ευάγγελος
18. Γκέβρος Ιωάννης
19. Αναγνώστου Απόστολος
20. Συροπούλου Δέσποινα
21. Δαμιανός Κων/νος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καραχάλιος Αριστομένης
2. Αγγελακοπούλου Ιουλία
3. Γκρητζαλής Δημήτριος
4. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος
5. Μπαλατσός Κων/νος
6. Τριάντης Ιωάννης
Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.
Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, ζήτησε από το σώμα να συζητηθεί το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γιατί ο εισηγητής του θέματος θα πρέπει να φύγει για οικογενειακούς λόγους και συμφώνησαν όλοι ομόφωνα στην συζήτηση του, μετά την συζήτηση του 1ου θέματος και χωρίς να αλλάξει η αρίθμηση των αποφάσεων.
Η πρόεδρος αναφερόμενη στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) ανέφερε τα εξής :
Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Β.Δ/τος της 24-9/20-10-1958 «Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ. Α΄171/1958], όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται επίσης & το ετήσιο τέλος κατά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος, ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσεως. Μπορεί, πάντως, τα παραπάνω στοιχεία [χώροι και τέλος] να καθοριστούν με μια απόφαση, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα & πρέπει να δημοσιευτεί κατά το άρθρο 66 του ΒΔ της 24-9/20-10- 1958. Εννοείται ότι εφόσον η παραπάνω απόφαση έχει ληφθεί, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί. Επειδή η χρήση των κοινοχρήστων χώρων είναι σχεδόν ολική & οι ιδιώτες δε δραστηριοποιούνται μόνο στην έκταση για την οποία τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια αλλά & στον εκτός αυτής χώρο, με αποτέλεσμα να αναιρείται προς τους πολίτες το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της κοινής χρήσης. Σκοπός της σημερινής απόφασης και όχι μόνο είναι να υπάρξει ένα πλαίσιο στη χρήση του Διαμορφωμένου Χώρου Πηγές Απιδανού που θα επιτρέψει την αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων & των επιχειρηματιών, να προστατευθεί η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών, η ψυχαγωγία των παιδιών, η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθώς & όλων των προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος & εν γένει των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τον Δήμο & η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά & εν γένει η κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων, που εξυπηρετεί το κοινό & διευρύνει τον κύκλο εργασιών αυτών, πρέπει να οδηγεί σε αναβάθμιση την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της πόλης μας και όχι σε αυθαίρετες κατασκευές & εκτεταμένες καταλήψεις. Οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, οι πεζόδρομοι, τα πάρκα, τα πεζοδρόμια, συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών στην καθημερινή τους εξυπηρέτηση ή στην αναψυχή τους. Γενικότερα προτεραιότητα του Δήμου μας πρέπει να είναι η ομαλή λειτουργία της πόλης που συνδυάζει τη λειτουργία καταστημάτων παράλληλα με την απρόσκοπτη χρήση εκ μέρους του κοινού των κοινοχρήστων χώρων
Η δυναμικότητα του καταστήματος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε μισθωμένο κοινόχρηστο χώρο, πρέπει να συναρτάται με την επιφάνεια του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου και όχι το αντίστροφο και πάντοτε τηρουμένων των δυνατοτήτων που παρέχει ο χώρος (διέλευση πεζών, οχημάτων κ.λ.π.).
Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή στην προβολή τους, παραχωρείται χωρίς δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζονται οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι (άρθρο 13 παρ. 10 Β.Δ. 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούμενος χώρος σε πεζοδρόμιο γειτονικού (παρακείμενου) καταστήματος ή οικίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιμοποιεί ή κατέχει το ακίνητο (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο

3 του Ν. 1080/80). Σε περίπτωση που η παρακείμενη κατοικία ή το κατάστημα διαθέτει κήπο (ή αυλή), αυτός θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σύνολο με το κτίσμα.
Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφείς επιχειρήσεις και καταστήματα, παραχωρείται υποχρεωτικά στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία, εφόσον βέβαια με απόφαση του Συμβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση τους (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1080/80). Η τυχόν παρεμβολή δρόμου μεταξύ καταστήματος και πλατείας δεν εμποδίζει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα το οποίο προβάλλεται στην πλατεία. Εξάλλου τα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε δύο πλατείες, δικαιούνται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου και στις δύο.
Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.
Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές κινητές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια της Δημοτικής Αρχής μετά γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής (άρθρο 48 Ν. 269β/99). Εν κατακλείδι η σημερινή απόφαση αποβλέπει στην αξιοποίηση της θετικής συμβολής που μπορεί να έχει η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην ζωντάνια, ασφάλεια και ελκυστικότητα του χώρου, εφόσον όμως παράλληλα διασφαλίζονται:
 Ο βασικός προορισμός των κοινόχρηστων χώρων και η ανεμπόδιστη χρήση τους από πολίτες.
 Η προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων.  Η αναβάθμιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων και πάντως τη μη υποβάθμισή της.
Ο Πρόεδρος είπε ακόμα ότι με την αριθ. 107/2020 απόφαση του Δ.Σ., συμπληρώθηκε η με αριθμό 106/2018 όμοια ως εξής : Απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του διαμορφωμένου πεζοδρομίου-πλακοστρωμένου χώρου επί της οδού Θέτιδος και με πρόσωπο στο νότιο μέρος του διαμορφωμένου χώρου «Πηγές Απιδανού», σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, διότι, αφενός ο εναπομείναν χώρος δεν διασφαλίζει την άνετη και ασφαλή συνθήκη κίνησης των πεζών και αφετέρου εγκυμονεί κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος λόγω του ότι πρόκειται για οδό διπλής κατεύθυνσης και πυκνής κυκλοφορίας.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Χατζηπλή Σοφία Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ανέφερε τα εξής :
Με την αριθ. 45/2022 απόφαση μας :
1. Τη μη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους πρασίνου όπως αυτός αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στο κεντρικό άξονα του διαμορφωμένου χώρου Πηγές Απιδανού, που αποτελεί χώρο συνάθροισης και ψυχαγωγίας κυρίως παιδιών και γενικότερα σε τμήματα όπου η χρήση τους είναι καθορισμένη σύμφωνα με το τοπογραφικό (λίμνη, θέση Μουσείου, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.).
2. Την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον διαμορφωμένο χώρο πηγές Απιδανού όπου εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου περί τήρησης αυτών.
3. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης αρχίζει με την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο και ισχύει μέχρι την τροποποίησή της. Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση, πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα κανονιστική θα ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα,

στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
Στη συνέχεια η απόφαση στάλθηκε για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ. 123134/11.08.2022 απόφαση του Συντονιστή.
Κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και της αριθ. 45/2022 απόφαση μας, προσέφυγε η εταιρεία «Α. Καταραχιάς – Π. Καταραχιά Ο.Ε.», στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Ν. Λάρισας – Ν. Τρικάλων. Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 με την αριθ. 7/3ο/26.09.2022 απόφαση της ακυρώνει την αριθ. πρωτ. 123134/11.08.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και της αριθ. 45/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων, γιατί δεν αιτιολογείται ειδικώς ο κατεπείγον χαρακτήρας συζήτησης, εκτός ημερήσιας διάταξης, του επίδικου θέματος, αλλά ούτε στο σώμα της προσβαλλομένης απόφασης. Η Ειδική επιτροπή δεν προχώρησε στο σκεπτικό και αποφασιστικό της παρούσας, αλλά παρέμενε στο διαδικαστικό.
Για αυτό το λόγο επαναφέρουμε σήμερα για συζήτηση για τη λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για το χώρο των Πηγών Απιδανού.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το αριθ. πρωτ. 298755/210559/3200/809/22.06.2020 έγγραφο, μας γνωστοποίησε ότι από την άποψη του Αρχαιολογικού Νόμου επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτωνστην πλατεία Απιδανού στα Φάρσαλα, Π.Ε. Λάρισας, όπως η θέση τους σημειώνεται στο συνημμένο στην αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα (κατάστημα ΓΕΥΣΗ).
Επίσης σας ενημερώνω ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το αριθ. πρωτ. 214940/08.05.2023 έγγραφο, μας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2804/26.06.2008 απόφαση της, εγκρίθηκε η μελέτη Διαμόρφωσης της Περιοχής των Πηγών του Απιδανού Ποταμού και δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ανωτέρω χώρο, ο οποίος σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αποτελεί χώρου πρασίνου πλησίον σημαντικών αρχαιοτήτων της Εφορείας μας.
Από τα παραπάνω προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο πρασίνου, παρά μόνο σε πλακόστρωτο στην ανατολική πλευρά του Απιδανού και μετά από άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων για την ασφάλεια των πολιτών.
Επίσης με την αριθ. 45/2023 απόφαση μας, άποψη συναδέλφων συμβούλων ήταν ότι ο χώρος του Απιδανού δεν είναι πλατεία, είναι ένας χώρος πολιτιστικός που έχει σχέση με την ιστορία μας.
Το συμβούλιο της Κοινότητας Φαρσάλων με την αριθ. 10/2022 απόφαση της εισηγούνται :
1. Την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον διαμορφωμένο χώρο πηγές Απιδανού όπου εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου περί τήρησης αυτών.
2. Τη μη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους πρασίνου όπως αυτός αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και γενικότερα σε τμήματα όπου η χρήση τους είναι καθορισμένη σύμφωνα με το τοπογραφικό (λίμνη, θέση Μουσείου, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π.).
3. Η παρούσα να σταλεί στην Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων, για λήψη εισηγητικής απόφασης και στο Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων για λήψη κανονιστικής απόφασης.
Το λόγο πήρε ο Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η ανάπλαση πηγών Απιδανού είναι σημειακό και μνημειακό έργο για την πόλη που συνδέεται άμεσα με τον αρχαιολογικό χώρο. Η πλατεία του Απιδανού είναι χαρακτηρισμένος χώρος κοινόχρηστος και Μουσείου. Η Περιοχή της πλατείας ανατολικά και δυτικά είναι περιοχή αμιγούς κατοικίας,

αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η χρήση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια ανέλυσε το τοπογραφικό της πλατείας Απιδανού. Το λόγο πήρε η Μπαλαμπάνη Παρασκευή Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης η οποία ανέλυσε το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται στον Δήμο για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ειδικότερα ανέφερε στο σώμα ότι, το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, χορηγεί άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον λάβει τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία (Τεχνική Υπηρεσία) θεωρεί το τοπογραφικό σχέδιο που συνοδεύει κάθε αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου περί παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κάθε κατάστημα, είναι:
 Η εξασφάλιση ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων.
 Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ).
 Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.).
 Να μην επικαλύπτεται κατασκευασμένος οδηγός όδευσης τυφλών.
 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
 Να εξασφαλίζεται λωρίδα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι/έξοδοι οικοδομών, καταστημάτων και θέσεων στάθμευσης και οι απορροές όμβριων υδάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι τα στην περιοχή λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) τα οποία κατέθεσαν αιτήσεις στην υπηρεσία μας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο διαμορφωμένο χώρο πηγές Απιδανού, παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Φαρσάλων και είπε ότι οι Πηγές του Απιδανού Ποταμού διαμορφώθηκαν ως χώρος πρασίνου για την ανάδειξη τους και τη διάσωση του ιστορικού τοπόσημου της πόλης των Φαρσάλων με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ο χώρος των Πηγών του Απιδανού Ποταμού είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία πολιτιστικής αναφοράς και μνήμης της πόλης των Φαρσάλων ανά τους αιώνες. Ήταν το λίκνο του πρώτου οικισμού και ο πυρήνας της καθημερινής δραστηριότητας.
Η ανάπλαση αφορούσε στο Ο.Τ. 229, συνολικής έκτασης περίπου 11.900 τ.μ., στο κέντρο της πόλεως των Φαρσάλων και η διαμόρφωση του περιλάμβανε τον άμεσο περίβολο των Πηγών του Απιδανού Ποταμού. Ο χώρος χαρακτηρίζεται ως ιστορικής σημασίας διότι υπάρχουν στοιχεία από τις πηγές του Απιδανού Ποταμού.
Η πόλη μέχρι την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου στερούνταν από τοπόσημα και σημεία αναφοράς. Ο χώρος των Πηγών του Απιδανού αποτελεί πλέον ένα κομβικό και εμβληματικό σημείο που δεν πρέπει να ξαναχάσει τον εμβληματικό του χαρακτήρα εντός της πόλης των Φαρσάλων με την αλλοίωση του.
Ο διαμορφωμένος χώρος των πηγών Απιδανού, είναι αρχαιολογική περιοχή. Οπότε η άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων είναι δυνητική – αποφασιστική (όχι γνωμοδοτική) και απαγορεύει την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο πρασίνου. Η παράταξη μας συμφωνεί και υποβάλει ως πρόταση την αριθμ. 10/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρει τα εξής : 1. Την παραχώρηση των τμημάτων που βρίσκονται Ανατολικά της πλατείας Απιδανού και συγκεκριμένα στον πλακοστρωμένο χώρο μετά το πεζοδρόμιο, νότια του χώρου στάθμευσης μέχρι την οδό Θέτιδος, καθώς και τμήμα του πεζοδρομίου επί της οδού Θέτιδος, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, με την προϋπόθεση διασφάλισης της άνετης και ασφαλής συνθήκης κίνησης των πεζών και ΑΜΕΑ, της σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, της άδειας της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας και της σύμφωνης γνώμης

της Αστυνομικής Αρχής, πριν την χορήγηση της άδειας από τον Δήμο στους αιτούντες ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Στον χώρο που θα παραχωρείται πέραν της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων επιτρέπονται μόνο κινητές ομπρέλες και απαγορεύονται σταθερές και αυθαίρετες κατασκευές.
3. Τη μη παραχώρηση των λοιπών τμημάτων του χώρου Πηγών Απιδανού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ειδικότερα στους χώρους πρασίνου, όπου σύμφωνα με αριθμ. πρωτ. 214940/8-5-2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, γιατί αποτελεί χώρο πρασίνου πλησίον σημαντικών αρχαιοτήτων της Εφορείας, καθώς και στον κεντρικό άξονα του διαμορφωμένου χώρου Πηγές Απιδανού, γιατί αποτελεί χώρο συνάθροισης και ψυχαγωγίας κυρίως παιδιών και γενικότερα δεν παραχωρούνται τα τμήματα όπου η χρήση τους είναι καθορισμένη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (λίμνη, θέση Μουσείου, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.).
Η Πρόεδρος στη συνέχεια απευθυνόμενη προς τους επικεφαλής των παρατάξεων και συμβούλους, ρώτησε εάν υπάρχουν απορίες και ερωτήσεις να τεθούν στον παραπάνω εισηγητή και αμέσως μετά να τοποθετηθούν.
Ο δημοτικος σύμβουλος Μπαμπανίκας Δημήτριος, εκπροσωπώντας την παράταξη «Φαρσάλων Όραμα», είπε ότι πρέπει να υπάρχει ισονομία για όλους τους επιχειρηματίες της πόλης και καταθέτω πρόταση να λογιστεί ενιαίος ο χώρος και να δοθούν τραπεζοκαθίσματα στο χώρο στο ανατολικό μέρος (πλακόστρωτο) της πλατείας αλλά και στο δυτικό μέρος μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η δημοτική σύμβουλος Ίφου Μαρία, επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Αναγέννηση», είπε να δοθούν τραπεζοκαθίσματα στα ΚΥΕ και να στηρίξουμε τους επαγγελματίες.
Ο δημοτικός σύμβουλος Γκέβρος Ιωάννης, επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Δημοτική Πρωτοβουλία» είπε ότι προτείνω την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και στο δυτικό τμήμα, σε ποσοστό 10% στο χώρο πρασίνου, να διατίθεται σε Κ.Υ.Ε. γιατί δίνει ανάπτυξη στην περιοχή.
Στη συνέχεια υπήρξε διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμβούλων όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ακολούθως η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα ότι υπάρχουν δύο (2) προτάσεις για αυτό θα τεθούν σε ψηφοφορία.
Με την πρόταση – εισήγηση της αριθ. 10/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας, ψήφισαν οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι : Χατζηπλή Σοφία, Γούσιας Δημήτριος, Μπασαγιάννης Χρήστος, Γκατζόγιας Νικόλαος, Μπρόζος Κων/νος, Κουκουλιός Σταύρος, Χαμορούσου Ευαγγελία, και Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος Δ.Σ.) 
Με την πρόταση να διατίθεται και στο δυτικό τμήμα το 10% του χώρου πρασίνου των πηγών Απιδανού, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε Κ.Υ.Ε. ψήφισαν οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι : Αγγελακόπουλος Γεώργιος, Παπαγεωργίου Χριστόδουλος, Μπένου Κων/ντία, Μπαμπανίκας Δημήτριος, Παπαγιωτοπούλου Κυριακή, Ίφου Μαρία, Πατσιούρας Βασίλειος, Λελεντζής Ιωάννης, Κατσιαούνης Ευάγγελος, Γκέβρος Ιωάννης, Αναγνώστου Απόστολος και Συροπούλου Δέσποινα .
Ο δημοτικός σύμβουλος Δαμιανός Κων/νος δήλωσε παρών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 Τις διατάξεις του άρθρο 31 του Ν. 5013/2023
 Το άρθρο 13 παρ. 2 του Β.Δ/τος της 24-9/20-10-1958 «Έσοδα δραστηριοτήτων κ.λ.π. Ο.Τ.Α.» [Φ.Ε.Κ. τ. Α΄171/1958]
 Το άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80
Σελίδα 7 από 8
 Αριθ. 52907/28.12.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2621/Β/31.12.2009)
 Τις αριθ. 106/2018 (ΑΔΑ: 61ΦΙΩΗ0-ΛΒΠ) & 107/2020 (ΑΔΑ: 61ΦΙΩΗ0-ΛΒΠ) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
 Την από 04.04.2008 Εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη του έργου «Διαμόρφωση χώρου Πηγών Απιδανού»
 Την αριθ. 45/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (ΑΔΑ: 6Μ6ΒΩΗ0-37Β)
 Την αριθ. πρωτ. 123134/11.08.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
 Την αριθ. 7/3ο/26.09.2022 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Ν. Λάρισας – Ν. Τρικάλων
 Τα από 22-6-2020 με Α.Π. 298755/210559/3200/809 και το από 8-5-2023 με ΑΠ. 214940 έγγραφα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας με θέμα «Άδεια εργασιών σε αρχαιολογική περιοχή»
 Την με αριθμό 10/2022 (ΑΔΑ: 94ΛΧΩΗ0-Γ0Ψ) απόφαση Κοινότητας Φαρσάλων
 Την αριθ. 10/2023 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. (ΑΔΑ: Ψ5ΥΤΩΗ0-ΥΗΠ)
 Τη διασφάλιση της αισθητικής εικόνας και της αρμονίας με το φυσικό περιβάλλον
 Τη διασφάλιση της άνετης και ασφαλούς συνθήκης κίνησης των πεζών χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων και την απρόσκοπτη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες
 Την ισχύουσα νομοθεσία
 Τον διαμορφωμένο χώρο των πηγών Απιδανού ως αρχαιολογική περιοχή
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει την παραχώρηση τμημάτων του χώρου πηγών Απιδανού, όπως αυτός απεικονίζεται στην συνημμένη εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική οριστική μελέτη (από 04.04.2008) ως εξής :  στο ανατολικό τμήμα, στον πλακοστρωμένο χώρο μετά το πεζοδρόμιο, νότια του χώρου στάθμευσης μέχρι την οδό Θέτιδος και  στο δυτικό τμήμα το 10% του χώρου πρασίνου
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Η απόφαση υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση της, πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην απόφαση θα ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 3. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα ενέργειες καθώς και την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας – Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων, Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου και Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου).
Σελίδα 8 από 8
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2023
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ.Υ. (Υπογραφές Δ.Σ.)
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. – ΓΟΥΣΙΑΣ Δ.
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. – ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν.
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. – ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ.
ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε. – ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. – ΜΠΕΝΟΥ Κ.
ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ Δ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΙΦΟΥ Μ. – ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Β.
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. – ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε.
ΓΚΕΒΡΟΣ Ι. – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. – ΔΑΜΙΑΝΟΣ Κ.
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 30 Ιουνίου 2023
Η Προέδρος Δ.Σ.
Βάια Αρσενοπούλου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 85-2023

Σχετικά Άρθρα

Ενδυναμώνοντας τις Γυναίκες που διαμορφώνουν νέους ορίζοντες – Εκδήλωση του Δήμου Φαρσάλων με ομιλήτρια την Εύη Δραμαλιώτη

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Συμπυκνώνει εικόνες και μνήμες κατακτήσεων μιας

Read More »

Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικο- νομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στε- γαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγη- σαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα

ΦΕΚ-2024-Τεύχος B-01366 …. (Υποβολή αιτήσεων εώς 15 Μαρτίου 2024. Ηλεκτρονικά στο e-mail: protiarogi@civilprotection.gr )     

Read More »

Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλή- γησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα

ΦΕΚ-2024-Τεύχος B-01365- (Υποβολή αιτήσεων εώς 15 Μαρτίου 2024. Ηλεκτρονικά στο e-mail: protiarogi@civilprotection.gr )     

Read More »

Η Βάσω Μαντζιανίκα θα είναι η βασίλισσα του φετινού Φαρσαλινού Καρναβαλιού

Η Βάσω Μαντζιανίκα θα είναι η βασίλισσα του φετινού Φαρσαλινού Καρναβαλιού Η Φαρσαλινή Βάσω Μαντζιανίκα θα είναι η φετινή βασίλισσα του Καρναβαλιού στα Φάρσαλα το οποίο θα γίνει την Κυριακή

Read More »

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (α΄ διμήνου έτους 2024), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος), στις 29 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                          Πληροφορίες :

Read More »

Έργο υποδομής και διασύνδεσης κτηνοτροφικών μονάδων με το οδικό δίκτυο από τον Δήμο Φαρσάλων, υπέγραψε ο Μ. Εσκίογλου

Ένα σπουδαίο έργο που θα διασυνδέσει μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας Φαρσάλων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο μέσω σύγχρονων υποδομών, ξεκινά στον Δήμο Φαρσάλων μετά από την υπογραφή της σχετικής

Read More »