Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών για τις ανάγκες της εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων, που θα διεξαχθεί από 14 έως 21 Αυγούστου 2023 στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς, μέγιστης δαπάνης 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.


Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Δήμος Φαρσάλων ενδιαφέρεται να προβεί σε ηλεκτρολογικές εργασίες για τις ανάγκες της εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων, που θα διεξαχθεί από 14 έως 21 Αυγούστου 2023 στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς, μέγιστης δαπάνης 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 10335/14-07-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με α/α 482/2023 (ΑΔΑ:Ψ2ΨΠΩΗ0-4Σ1 & ΑΔΑΜ:23REQ013091741) και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Α. Τεχνική Περιγραφή με α.π.: 10258/13-07-2023 ΑΔΑΜ:23REQ013090784
Με την παρούσα έκθεση ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της εμποροπανήγυρης του Δήμου Φαρσάλων 2023.
Η εγκατάσταση του στεγασμένου χώρου της λαϊκής αγοράς του υπαίθριου χώρου καθώς και του χώρου όπου θα τοποθετηθούν πάγκοι και εγκαταστάσεις για πώληση τροφίμων και ποτών θα περιλαμβάνει:
1. Την παραλαβή από την αποθήκη του Δήμου Φαρσάλων του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού για την εγκατάσταση.
2. Την τοποθέτηση και εγκατάσταση του υλικού ανά θέση της εμποροπανηγύρεως.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φάρσαλα, 14 Ιουλίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 10338/2023
Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδ. : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Βασιλεία Δελή
Τηλεφ. Επικ.: 24913 50125
Ε-mail: vdelh@dimosfarsalon.gr
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Αναλυτικά : A/A Περιγραφή Εξοπλισμός

Παραπήγματα εμπόρων –εκθετών σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο
1 ρευματοδότη σούκο ανά δυο παραπήγματα
2
Παραπήγματα καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο
9 ρευματοδότες σούκο

Χώροι εγκαταστάσεων έψησης
2 ρευματοδότες σούκο ανά χώρο των 16 Amp
3. Τον έλεγχο πριν την εγκατάσταση και κατά την λειτουργία σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τόσο των παρεχόμενων μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου όσο και των προσωρινών ρευματοδοτήσεων.
4. Οποιαδήποτε παραμετροποίηση του ηλεκτρολογικού δικτύου και των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιείται μόνον με την σύμφωνη γνώμη του ηλεκτρολόγου του Δήμου, ο οποίος θα είναι και ο τελικός επιβλέπων.
5. Με το πέρας της εμποροπανήγυρης το ηλεκτρολογικό υλικό που παραλήφθηκε από την αποθήκη του Δήμου Φαρσάλων θα πρέπει να επιστραφεί στην αποθήκη του Δήμου Φαρσάλων παρουσία του ηλεκτρολόγου.
6. Ο Δήμος Φαρσάλων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη τόσο για την σταθερότητα της τάσης του ρεύματος όσο και την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου της ΔΕΗ.
Προϋπολογισμός δαπάνης: 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Κ.Α.Ε.: 70/6162.02
Β. Όροι πρόσκλησης
1. Δικαιούμενοι και δικαιολογητικά συμμετοχής
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι: α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί) και β) Όλα τα νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. 23PROC013092404 2023-07-17

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ζητούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Άδεια ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη θεωρημένη για το τρέχον έτος (για τις
ηλεκτρολογικές εργασίες).
2. Ανάδειξη αναδόχου
Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά εφόσον όμως η τεχνική του προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος έχει απαίτηση η εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας.
3. Τόπος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο ειδικός χώρος διεξαγωγής της εμποροπανηγύρεως σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από τεχνική έκθεση και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Φαρσάλων.
4. Αποστολή προσφορών
Οι προσφορές (σφραγισμένες) μπορεί να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλονται ταχυδρομικώς στον Δήμο Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα) μέχρι τις 24 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
5. Τρόπος πληρωμής, κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Φαρσάλων μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
6. Υπογραφή σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία σύμβαση. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΖΑΡΙ 2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΖΑΡΙ 2023
Ο ανάδοχος, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της εργασίας, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μέχρι τις 12 Αυγούστου 2023.
7. Δημοσίευση
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα “ΚΗΜΔΗΣ”) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα του νομού και να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου 

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΖΑΡΙ 2023

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΖΑΡΙ 2023

Σχετικά Άρθρα

Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 Από το Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι η παράδοση

Read More »

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »