Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση (3η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                      Φάρσαλα 12 Ιανουαρίου 2024

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ. : 577

                                                                

                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                                     Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος                   

Τηλέφωνο:   2491350115                                             

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr  

 

Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

 (όπως Πίνακας αποδεκτών)

 

                                                  ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (3η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων (ΔΕΥΑΦ) (Εισηγήτρια : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 4ο  : Ορισμός μελών και δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φαρσάλων (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση του συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Φαρσάλων (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού παντοπωλείου και ορισμός μελών (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 8ο  : Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού φαρμακείου και ορισμός μελών (Εισηγητής: Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

 

ΘΕΜΑ 9ο  : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (1) δημότη και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 10ο  : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν Καμία Αξία για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (l) δημότη και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 11ο  : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Ανταλλαγής Ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 12ο  : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση Πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023 και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 13ο  : Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου για τον καθορισμό τιμήματος ακινήτων και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (1) Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 14ο  : Λήψη απόφασης, για συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) α) παρακολούθησης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών β) παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2023 (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης, για συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών ενστάσεων (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) α) εκτέλεσης υπηρεσιών β) εκτέλεσης προμηθειών, για το έτος 2023 (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 16ο  : Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτέλεσης διοικητικών πράξεων, ελέγχου παιδότοπων και διενέργειας αυτοψιών σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου από κατάστημα (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 17ο  : Ορισμός αντιπροσώπων Δήμου στο Διοικητικό συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Π.Ε. Λάρισας (Εισηγητής: Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 18ο  : Ορισμός εκπροσώπου διαχειριστή του Δήμου σε Τραπεζικά Ιδρύματα (Εισηγητής: Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΘΕΜΑ 19ο  : Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης και καθορισμού ύψους αυτής, στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του (άρθρου 92 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του Ν. 5003/2022) (Εισηγητής : Μακρυγιάννης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

                                                                             Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

                                                                      Μακρυγιάννης Παναγιώτης

 

Πίνακας Αποδεκτών :

Α.  Δήμαρχο: ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 1. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ
 2. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
 3. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 4. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 6. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
 7. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 8. ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ
 9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 10. ΤΣΑΠΡΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 11. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΤΣΙΚΟΥ ΒΑΪΑ (ΒΑΪΤΣΑ) του ΘΩΜΑ
 12. ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 14. ΦΟΥΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 15. ΓΙΑΧΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 16. ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 19. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 20. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 21. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
 22. ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 23. ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 24. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Κοινοποίηση :

 • Μπαλαμπάνη Παρασκευή (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης)
 • Μπαχατίρογλου Ελένη (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού)
 • Λιαπής Αναστάσιος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 • Αλειφτήρας Σωκράτης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 • Ράιδος Απόστολος (Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου)
 • Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
 • Εφημερίδα ηλεκτρονική i-farsala
 • Εφημερίδα Νέα Φάρσαλα
 • Εφημερίδα Πρώτος Τύπος

 

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (α΄ διμήνου έτους 2024), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος), στις 29 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                          Πληροφορίες :

Read More »

Έργο υποδομής και διασύνδεσης κτηνοτροφικών μονάδων με το οδικό δίκτυο από τον Δήμο Φαρσάλων, υπέγραψε ο Μ. Εσκίογλου

Ένα σπουδαίο έργο που θα διασυνδέσει μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας Φαρσάλων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο μέσω σύγχρονων υποδομών, ξεκινά στον Δήμο Φαρσάλων μετά από την υπογραφή της σχετικής

Read More »

Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές ημερίδες για τις πλημμύρες στα Φάρσαλα – Έρχεται και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους σεισμούς

Συνεχίστηκαν οι εκπαιδευτικές ημερίδες με θέμα «πως να προστατεύσει ένα παιδί τον κόσμο από πλημμύρες», με ομιλήτρια τη Δρ. Βάνα Τσιμοπούλου, στο 2ο και 3ο Δημοτικά Σχολεία Φαρσάλων. Από τη

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (4η) της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχικό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 27 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος                   Τηλέφωνο:  

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (6η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος), στις 27 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα Ταχ. Κώδ.  :  40300 Πληροφορίες : Δ.

Read More »

Ενημερωτική δράση με θέμα: Το διαδίκτυο στη ζωή μας

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Διαδικτύου», στις  21/02/2024 πραγματοποιήθηκε δράση στο Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας  του Δήμου Φαρσάλων. Στόχος ήταν οι μαθητές Ρομά Δημοτικού / Γυμνασίου να αντιληφθούν όχι

Read More »