Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Φάρσαλα  10-07-2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ: 622

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2023

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

   Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 24352/2023/1/2023  Έγκριση  Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, που αφορά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 409/02-05-2023  ΣΟΧ 1/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-06-2023)Ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – (ΔΗΚΕΦΑ) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »  «περιόδου 2022-2023» συγχρηματοδοτούμενη από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Ανακοινώνει

         Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »  «περιόδου 2022-2023» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΣΆΛΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), που εδρεύει στα Φάρσαλα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

102

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ)

 

(Για τη στελέχωση του ΚΔΑΠ Φαρσάλων)

 

 

 Δήμος Φαρσάλων

 Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-08-2023, με δυνατότητα

ανανέωσης ή

παράτασης  σε

περίπτωση συνέχισης της δράσης

 

( μερικής απασχόλησης-τετράωρης)

 

1

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός  θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών (παρ.6 αρθρ 21 Ν.2190/94 και παρ.5 αρθρ.9 τουν.3174/2003.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρ.8του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων στα Φάρσαλα – Ισόγειο Δημαρχιακού Καταστήματος – Πλατεία Δημαρχείου Φάρσαλα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίες δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο  χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη , τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων ,αρμόδια Βέρα Βάϊου Κυρίτση (τηλ. επικοινωνίας :24913  50162). 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

 

ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Σχετικά Άρθρα

Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 Από το Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι η παράδοση

Read More »

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »