Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Φάρσαλα  10-07-2023

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ: 622

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2023

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

   Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 24352/2023/1/2023  Έγκριση  Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, που αφορά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 409/02-05-2023  ΣΟΧ 1/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-06-2023)Ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – (ΔΗΚΕΦΑ) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »  «περιόδου 2022-2023» συγχρηματοδοτούμενη από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Ανακοινώνει

         Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »  «περιόδου 2022-2023» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΣΆΛΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ), που εδρεύει στα Φάρσαλα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

102

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ)

 

(Για τη στελέχωση του ΚΔΑΠ Φαρσάλων)

 

 

 Δήμος Φαρσάλων

 Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-08-2023, με δυνατότητα

ανανέωσης ή

παράτασης  σε

περίπτωση συνέχισης της δράσης

 

( μερικής απασχόλησης-τετράωρης)

 

1

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός  θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών (παρ.6 αρθρ 21 Ν.2190/94 και παρ.5 αρθρ.9 τουν.3174/2003.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρ.8του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων στα Φάρσαλα – Ισόγειο Δημαρχιακού Καταστήματος – Πλατεία Δημαρχείου Φάρσαλα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίες δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο  χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη , τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων ,αρμόδια Βέρα Βάϊου Κυρίτση (τηλ. επικοινωνίας :24913  50162). 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

 

ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Σχετικά Άρθρα

«Μία Κρητικιά από τα Φάρσαλα τραγουδάει λαϊκά» – Συναυλία στην πλατεία Λαού στα Φάρσαλα

Την ερχόμενη Πέμπτη 25 Ιουλίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολιούχου των Φαρσάλων, Αγίας Παρασκευής, ο Δήμος Φαρσάλων διοργανώνει μια συναυλία στην πλατεία Λαού. Η Ιωάννα Σαατσάκη «Μία Κρητικιά από

Read More »

Τουρνουά Τένις Φαρσάλων: Η Κατερίνα Καψάλη νικήτρια στις γυναίκες, αύριο ο τελικός στους άνδρες

Η Κατερίνα Καψάνη αναδείχθηκε νικήτρια στις γυναίκες, στο 2ο Ανοιχτό Τουρνουά Τένις Φαρσάλων, καθώς επικράτησε με 2-1 σετ της Αλεξάνδρας Μανετζή. Τις απονομές των αναμνηστικών στις δύο αθλήτριες, έκανε ο

Read More »

«ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ» ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Κατόπιν πρόσκλησης των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Φαρσάλων προς τα παιδιά των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Φαρσάλων αλλά και των γονέων αυτών πραγματοποιήθηκε η Δράση

Read More »

Νέο έργο επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτηρίων από τον Δήμο Φαρσάλων

Νέο έργο που περιλαμβάνει εκτεταμένες επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων ξεκινά στον Δήμο Φαρσάλων μετά από την υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο κ. Μάκη Εσκίογλου και τον εκπρόσωπο της

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧγια την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025 Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (16η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχικό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 23 Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               

Read More »