Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Αποδοχή παραίτησης άμισθου Ειδικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Φάρσαλα, 30 Αυγούστου  2023

Αριθµ. πρωτ.: 12526

Αριθμ. Αποφ.: 389

 ΘΕΜΑ:   «Αποδοχή παραίτησης άμισθου Ειδικού Συμβούλου  »

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α’)» Κύρωση του Κώδικα

∆ήμων και Κοινοτήτων.

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», περί «των αρμοδιοτήτων του ∆ημάρχου».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α ) «Πρόγραµµα Κλεισθένης».
  3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ53Α΄) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα µε τις οποίες προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου του 45 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α’) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και µε συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν µισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται µε απόφαση του δημάρχου. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκραμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά δήμαρχο».
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων (ΦΕΚ 1913/Β’/30/8/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 505/Β’/06-03-2013, ΦΕΚ 2755/Β’/07-08/2017, ΦΕΚ 3431/Β’/03-10-2017 & ΦΕΚ 1011/Β’/26-3-2019).
  5. Την με αριθμ. πρωτ. 12495/410/21-9-2022 απόφαση πρόσληψης άμισθου Ειδικού Συμβούλου κ. Δημακόπουλου Ιωάννη.
  6. Την με αριθμ. πρωτ. 12397/29-8-2023 αίτηση παραίτησης του κ. Δημακόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου, Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής  από τη θέση του άμισθού Ειδικού Συμβούλου .

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αποδοχή της παραίτησης  του  κ. Δημακόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, από  τα καθήκοντα του Άμισθου Ειδικού Συμβούλου του ∆ηµάρχου Φαρσάλων , μετά την από 29-8-2023 αίτηση παραίτησης.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια,  και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρσάλων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

   ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ

 

Σχετικά Άρθρα

Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 Από το Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι η παράδοση

Read More »

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »