Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

55/2011 Προέγκριση για άδεια λειτουργίας κατ/τος στον Γεράκα Κων/νο