Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

42/2011 Προέγκριση για άδεια λειτουργίας κατ/τος στο Χατζηπλή Δημήτριο