Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων του Δήμου Φαρσάλων, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο δημαρχείο ή στο ΚΕΠ.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του δήμου μας στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα μας επιτρέψει την έκδοση περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στο άμεσο μέλλον.

Συνοπτικά, τα βήματα που προβλέπει η νέα ηλεκτρονική διαδικασία, είναι τα εξής:

Εισέρχεστε στο σύστημα με την χρήση των προσωπικών κωδικών σας στο taxisnet

(Σημαντική σημείωση: Ο Δήμος Φαρσάλων δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).

Συμπληρώνετε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, πεδία και επισυνάπτετε τα σχετικά έγγραφα.

Επιλέγετε “Αποστολή Αίτησης”.

Η αίτηση σας ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Εφόσον είναι πλήρης, τότε το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση σας αναρτάται στο σύστημα και εσείς ενημερώνεστε με σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε με τον ίδιο τρόπο και να το παραλάβετε από την λίστα “Ολοκληρωμένα Αιτήματα”.

Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στην αίτησή σας, αυτή σας επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιήσετε, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε την αίτηση από την αρχή. Για την διόρθωση της αίτησής σας θα λάβετε και πάλι σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε εκ νέου στο σύστημα και να διορθώσετε την αίτησή σας μέσω της λίστας “Ανοικτά Αιτήματα”.

Ο Δήμος Φαρσάλων κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνει ότι η χρήση των δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε αίτησής σας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

1
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (αγοράς, γονικής παροχής, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λπ)
 • Τοπογραφικό Σχέδιο
 • Τεχνική έκθεση Μηχανικού (Περιέχει: -Περιγραφή του κτιρίου (με τις μεικτές και τις καθαρές επιφάνειες -Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του συντελεστή δόμησης, θα αναφέρεται το υπόλοιπο δόμησης).
 • Βεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία διακοπής ή επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ (Εκτός από την περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τότε υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής)
 • Για τον ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ., ΑΔΤ., φωτοτυπία ταυτότητας, ποσοστό συνιδιοκτησίας, κ.λπ.). Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες τα πλήρη στοιχεία τους.
 • Αν το ακίνητο ήταν μισθωμένο: mισθωτήρια συμβόλαια με πλήρη στοιχεία του/των μισθωτή/ών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ., ΑΔΤ. κ.λπ.
 • Αντίγραφο του έντυπου Ε2 της τελευταίας 5ετίας (Αν το ακίνητο ήταν ΚΕΝΟ)
 • Οικοδομική άδεια με την τελευταία σφραγίδα της Πολεοδομίας
 • E9
 • Επιπλέον παραστατικά στοιχεία (Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι έχουν περαιωθεί με το Ν 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το Ν 4014/2011 και Ν 4178/2013, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειές τους)
2
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (αγοράς, γονικής παροχής, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λπ)
 • Τοπογραφικό Σχέδιο (Σε περίπτωση που το εμβαδόν του ακινήτου ή πιθανών παρακολουθημάτων του ακινήτου δεν αναφέρονται στο υπάρχον συμβόλαιο κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα Μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν)
 • Τεχνική έκθεση Μηχανικού (Περιέχει: -Περιγραφή του κτιρίου (με τις μεικτές και τις καθαρές επιφάνειες) Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του συντελεστή δόμησης , θα αναφέρεται το υπόλοιπο δόμησης)
 • Βεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία διακοπής ή επανασύνδεσης ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ. Εκτός από την περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τότε υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής
 • Για τον ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ., ΑΔΤ., φωτοτυπία ταυτότητας, ποσοστό συνιδιοκτησίας, κ.λπ.). Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες τα πλήρη στοιχεία τους.
 • Μισθωτήρια συμβόλαια με πλήρη στοιχεία του/των μισθωτή/ών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση , ΑΦΜ., ΑΔΤ. κ.λπ.) – Αν το ακίνητο ήταν μισθωμένο
 • Αντίγραφο του έντυπου Ε2 της τελευταίας 5ετίας – Αν το ακίνητο ήταν ΚΕΝΟ
  Οικοδομική άδεια με την τελευταία σφραγίδα της Πολεοδομίας
 • E9
 • Επιπλέον παραστατικά στοιχεία (Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι έχουν περαιωθεί με το Ν 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με το Ν 4014/2011 και Ν 4178/2013, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις παραπάνω ενέργειές τους).
3
 • Αίτηση
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Απόδειξη Δ.Ε.Η
 • Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ
 • Φωτοαντίγραφο Α.Φ.Μ
 • Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
 • Υπεύθυνη δήλωση
  Οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο για την επεξεργασία της αιτήσεως
 • Βεβαίωση απορίας από την Υπηρεσία Πρόνοιας της Περιφέρειας
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο (ανά τριετία αλλιώς θεωρείται ατελώς)
4
 • Αίτηση ιδιοκτήτη με πλήρη στοιχεία
 • Συμβολαιογραφικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, όπως γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, δικαστικής απόφασης κ.λπ
 • Δήλωση χρησικτησίας (Μόνο σε περίπτωση χρησικτησίας)
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης και κατέχει το ακίνητο πέραν της εικοσαετίας (Μόνο σε περίπτωση χρησικτησίας,
 • Κάτοψη με βεβαίωση και σφραγίδα Μηχανικού για το καθαρό εμβαδόν του ακινήτου (Μόνο σε περίπτωση χρησικτησίας)
 • Τεχνική έκθεση Μηχανικού (Περιέχει: -Περιγραφή του κτιρίου (με τις μεικτές και τις καθαρές επιφάνειες) -Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του συντελεστή δόμησης , θα αναφέρεται το υπόλοιπο δόμησης. -Τοπογραφικό Διάγραμμα)
 • Ηλεκτρολογικό σχέδιο με αριθμό παροχής της ΔΕΗ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη
 • Ε9
  Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, εάν δεν παρίσταται ο ίδιος, με γνήσιο της
 • υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή
 • Οικοδομική άδεια
5
 • Δεν απαιτούνται σχετικά δικαιολογητικά για την υποβολή αυτής της αίτησης.
6
 • Δεν απαιτούνται σχετικά δικαιολογητικά για την υποβολή αυτής της αίτησης.
11
 • Δεν απαιτούνται σχετικά δικαιολογητικά για την υποβολή αυτής της αίτησης.
12
 • Δεν απαιτούνται σχετικά δικαιολογητικά για την υποβολή αυτής της αίτησης.
13
 • Δεν απαιτούνται σχετικά δικαιολογητικά για την υποβολή αυτής της αίτησης.