Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (8η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) 11 Απριλίου 2023 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                       

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                        

Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος                  

Τηλέφωνο:   2491350115      

e-mail: a.kalogeropoulos@dimosfarsalon.gr

 

 

Φάρσαλα 6 Απριλίου 2023

Αριθμ. Πρωτ: 4884

 

Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

(όπως Πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (8η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) στις 11 Απριλίου 2023 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση δωδεκάμηνης επέκτασης απασχόλησης ωφελούμενων μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ηλικίας 55-67 ετών (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού).

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού).

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Καθιέρωση, κατ΄ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας,  λειτουργίας κατά τα Σάββατα, και  τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και  24ης λειτουργίας υπηρεσιών  του Δήμου Φαρσάλων (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού).

 

ΘΕΜΑ 4ο : Μεταφορά και υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φαρσάλων στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φαρσάλων (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού).

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση ή μη παράτασης μισθώματος δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της αριθ. 29/2023 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα :  «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Φαρσάλων του οικον. έτους 2023 εκ νέου κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 25753/04.04.2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. – Αποζημίωση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  Δ.Φ. έτους 2023 (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση παραχώρησης δημοτικής αίθουσας στην Κοινότητα Βασιλί για τη στέγαση του «Εργαστηρίου Ζωγραφικής» (Εισηγητής : Δήμαρχος Φαρσάλων Εσκίογλου Ιορδάνης).

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση του παλαιού δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως πολιτιστικό κέντρο» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις υποδομών Ναρθακίου» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση βρύσης δυτικά Ζωοδόχου Πηγής και κατασκευή οδού προς Κοιμητήριο» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επέκταση Κοιμητηρίων – Οστεοφυλακίων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (ΟΤ 304Β)» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

 

ΘΕΜΑ 17ο : Λύσεις της αναπτυξιακής σύμπραξης (Α.Μ.Κ.Ε.) με την επωνυμία ΜΠΟΥΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΡΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην οποία Δήμος Φαρσάλων συμμετέχει ως εταίρος, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) με την επωνυμία Α Σ ΠΑΝΔΩΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ορισμός εκπροσώπου για τη λύση αυτών (Εισηγήτρια : Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Φαρσάλων).

 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη κατόπιν αιτήματος του (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

      

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αρσενοπούλου Βάια

 

 

Πίνακας Αποδεκτών :

Α.  Δήμαρχο: ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 1. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ
 2. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 6. ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
 9. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 11. ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 12. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 14. ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
 15. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 16. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 18. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 19. ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20. ΓΚΡΗΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 22. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 23. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 25. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 26. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Γ.  Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων :

 1. Μπόγκας Γεώργιος (Βασιλί)

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (18η) της Οικονομιής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 14 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 10 Νοεμβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 16455  

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 7 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 2 Νοεμβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 15894  

Read More »

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 2 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 1 Νοεμβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 15754

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 31 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 27 Οκτωβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 15535

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (16η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 21 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 15 Σεπτεμβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 13311  

Read More »