Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 7 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 2 Νοεμβρίου 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 15894

                                                                

                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος                   

Τηλέφωνο:   2491350115                                             

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr  

Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

 (όπως Πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (17η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 7 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Χρόνου για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν.  3584/2007» (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας & Πολιτισμού).

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Κατανομή των εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας & Πολιτισμού

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 4ο  : Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 8.000,00 τ.μ. στον οικισμό Άνω  Βασιλικών της τοπικής κοινότητας Κάτω Βασιλικών   με σκοπό τη εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης (αίτηση κ. Πατσιαούρα Σταύρου του Ηλία) (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 5.714,41  τ.μ. στον οικισμό Θετιδίου  της τοπικής κοινότητας Σκοτούσας  με σκοπό τη εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης (αίτηση κ. Μπένου Πάρι  του Ιωάννη και Μπένου Ιωάννη του Παρίσι)  (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 6ο  : Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση  ή μη  των αγροτεμαχίων των Κοινοτήτων Μ. Ευυδρίου, Σταυρού, Πολυνερίου και Βασιλί (αγροτεμάχιο Αμμούδες  81,700 στρέμματα ) λόγω των καταστροφικών πλημμυρών  Daniel & Elias που έπληξαν  τον Δήμο Φαρσάλων (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 7ο  : Τροποποίηση συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 8ο  : Μερική κατανομή χρηματικού υπολοίπου ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) παρελθόντων οικονομικών ετών (προερχόμενο από ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022) (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 9ο  : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαρσάλων στο έργο WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και έγκριση μνημονίου συνεργασίας με ΕΥΔΕ – ΤΠΕ και ΓΓΤΤ  (Εισηγητής : Μπανιά Κων/ντια, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής).

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Αρσενοπούλου Βάια

Η συζήτηση των θεμάτων θεωρείται άμεσης αναγκαιότητας, μετά από εισήγηση των υπηρεσιών.

Σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 : Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, «καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η τρίτη (3η) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία (στις 31.10.2023 & 02.11.2023) και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του (αριθ. πρωτ. 39167/375/02.06.2022 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών).

 

 

Πίνακας Αποδεκτών :

Α.  Δήμαρχο: ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 1. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ
 2. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 6. ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
 9. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 11. ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 12. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 14. ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
 15. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 16. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 18. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 19. ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20. ΓΚΡΗΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 22. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 23. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 25. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 26. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Γ.  Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων :

 1. Μπόγκας Γεώργιος (Βασιλί)
 2. Γούσιος Νικόλαος (Μεγ. Ευυδρίου)
 3. Αγγελακόπουλος Αλέξανδρος (Σκοτούσσας)
 4. Στάικος Μιχαήλ (Σταυρού)

Δ.  Πρόεδροι Κοινοτήτων :

 1. Γκουντουβάς Απόστολος (Κάτω Βασιλικά)
 2. Ντάφος Μιχαήλ (Πολυνέρι)

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλη έρευνα που εκπονείται στην Ελληνική Περιφέρεια με στόχο να γνωρίσει και να κατανοήσει σε βάθος τις σύγχρονες ανάγκες (επαγγελματικές, επιμορφωτικές και άλλες) των γυναικών που ζουν στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας μας.

      Ο Οργανισμός Women On Top είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την οικονομική & επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία και θα επισκεφθεί τα

Read More »

Στα Φάρσαλα ξανά αποστολή από το Πανεπιστήμιο του Καναδά για αρχαιολογικές ανασκαφές το ερχόμενο καλοκαίρι

Ενόψει της νέας ανασκαφικής περιόδου το ερχόμενο καλοκαίρι, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου υποδέχθηκε στο γραφείο του την υπεύθυνη της Καναδικής εκσκαφής κ. Δρ. Μargriet J. Haagsma και την

Read More »

Στον Πύργο Καραμίχου η περιοδική Έκθεση Αναλογικής φωτογραφίας του Μεγάλου Λαρισαίου Φωτογράφου Τάκη Τλούπα

Ο Δήμος Φαρσάλων και το Κέντρο ψηφιακής φωτογραφίας της Νεότερης Ιστορίας  του Δήμου , με χαρά υποδέχεται μια περιοδική  έκθεση αναλογικής φωτογραφίας του Μεγάλου Λαρισαίου Φωτογράφου του Θεσσαλικού κάμπου Τάκη

Read More »