Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 4 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 30 Αυγούστου 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 12555

                                                                

                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος                   

Τηλέφωνο:   2491350115                                             

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr  

 

Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

 (όπως Πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (15η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 4 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο  : Λήψη απόφασης  περί έγκρισης του ετήσιου  προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024 με κάλυψη δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας & Πολιτισμού).

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης περί έγκρισης του ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται   για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το διδακτικό  έτος 2024 – 2025 (Εισηγήτρια : Μπαχατίρογλου Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας & Πολιτισμού).

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση έβδομης (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 4ο  : Έγκριση της αριθ. 66/2023 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα :  «Ένταξη επιπλέον υποχρεωτικών μαθημάτων με τα ανάλογα δίδακτρα στη Μουσική Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.» (Εισηγήτρια : Χαμορούσου Ευαγγελία, Προέδρος Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.).

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση της αριθ. 69/2023 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα :  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2023 (τρίτη – 3η)» (Εισηγήτρια : Χαμορούσου Ευαγγελία, Προέδρος Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.).

 

ΘΕΜΑ 6ο  : Λήψη απόφασης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων σε Κοινότητες (Εισηγήτρια : Κρέστου Αγγελική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας).

 

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση και παραλαβή του 2ου & 3ου παραδοτέου της υποστηρικτικής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για υπηρεσίες συμβούλου και για θέματα διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης του Φορέα Υλοποίησης στο Πρόγραμμα GR-Energy / ΧΜ ΕΟΧ 2014-21» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φαρσάλων (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 9Ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας του αισθητικού δάσους Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία ανοιχτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 12Ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός του έργου «Διαμόρφωση τοιχείων και υποδομών Κοινοτήτων Πολυδαμείου (Πολυδάμειο – Ρήγαιο) Κοινοτήτων Βασιλικών και Δασολόφου και λοιπές περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 16Ο : Τροποποίηση αριθ. 81/2023 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση ή μη των νέων αιτήσεων για χορήγηση άδειας άρδευσης από τη δημοτικής γεώτρηση της Κοινότητας Διλόφου, για την αρδευτική περίοδο 2023 (Εισηγήτρια : Καλφούντζου Παρασκευή, Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 – Αποκλίσεις στοχοθεσίας (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Αρσενοπούλου Βάια

 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι η τρίτη (3η) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν είχε απαρτία (στις 29.08.2023 & 30.08.2023) και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του (αριθ. πρωτ. 39167/375/02.06.2022 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών).

 

Πίνακας Αποδεκτών :

Α.  Δήμαρχο: ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 1. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ
 2. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 6. ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
 9. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 11. ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 12. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 14. ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
 15. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 16. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 18. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 19. ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20. ΓΚΡΗΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 22. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 23. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 25. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 26. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

Γ.  Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων :

 1. Μορφογιάνη Βασιλική (Βαμβακούς)
 2. Μπόγκας Γεώργιος (Βασιλί)
 3. Μπερσιάνης Κων/νος (Βρυσιά)
 4. Χατζηεφραιμίδης Αναστάσιος (Ερέτριας)
 5. Βασιλόπουλος Βασίλειος (Κατωχωρίου)
 6. Γούσιος Νικόλαος (Μεγ. Ευυδρίου)
 7. Θεοχάρης Βασίλειος (Σιτοχώρου)
 8. Αγγελακόπουλος Αλέξανδρος (Σκοτούσσας)
 9. Στάικος Μιχαήλ (Σταυρού)
 10. Σκατζούρης Χαράλαμπος (Υπέρειας)
 11. Στεφανίδης Δημήτριος (Χαλκιάδων)

 

Δ.  Πρόεδροι Κοινοτήτων :

 1. Γρίβας Φώτιος – Χαρίλαος (Αγίου Γεωργίου)
 2. Πελεκάνος Γεώργιος (Αχιλλείου)
 3. Βασιλόπουλος Χρήστος (Δασολόφου)
 4. Ρεντινόπουλος Απόστολος (Διλόφου)
 5. Κοντογιώργος Βλάσσιος (Ζωοδ. Πηγή)
 6. Γκουντουβάς Απόστολος (Κάτω Βασιλικά)
 7. Μαλιαχώβας Απόστολος (Νεράιδας)
 8. Ντάφος Μιχαήλ (Πολυνέρι)

 

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (16η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 21 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 15 Σεπτεμβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 13311  

Read More »

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 30 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 29 Αυγούστου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 12439

Read More »

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την παρ. 3 τού άρθρου 73 του Ν. 3852/2010) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 29 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 24 Αυγούστου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 12258  

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 29 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 24 Αυγούστου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ.

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (15η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 1 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 28 Ιουλίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 10982  

Read More »