Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων για τις ανάγκες της εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ο Δήμος Φαρσάλων ενδιαφέρεται να προβεί στην κατασκευή ξύλινων παραπηγμάτων για τις ανάγκες της εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων, που θα διεξαχθεί από 14 έως 21 Αυγούστου 2023 στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς, μέγιστης δαπάνης 7.661,29 ευρώ € πλέον Φ.Π.Α 24% (9.500,00 ευρώ).
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, έχει εκδοθεί α) η με αριθ. πρωτ.:10327/14-07-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α/α 481/2023 (ΑΔΑ:6ΗΦΑΩΗ0-ΣΤΓ) και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Α. Τεχνική Περιγραφή με α.π.: 10257/13-7-2023
Με την παρούσα έκθεση ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ξύλινης κατασκευής παραπηγμάτων σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο που περιλαμβάνει διάδρομους με αρίθμηση κάθε θέσης (εμβαδού 4χ4 μέτρα) στο χώρο της λαϊκής αγοράς του Δήμου Φαρσάλων για τις ανάγκες της εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων (σχετική απόφαση Δ.Σ. 79/2023-ΑΔΑ:9ΒΝΦΩΗ0-ΑΓΙ).
Τα πρόχειρα ξύλινα παραπήγματα θα κατασκευαστούν από ξύλα οικοδομής ήτοι κοινώς ελατάκια και τάβλες και θα επιστεγασθούν με λαμαρίνες τα πλαϊνά και η στέψη των εξωτερικών παραπηγμάτων και των πλαϊνών (προστασίας) του στεγασμένου χώρου.
Τα υλικά δομής του φορέα κατασκευής θα είναι τα εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φάρσαλα, 14 Ιουλίου 2023
Αριθ. Πρωτ.:10330/2023
Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδ. : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Δελή Βασιλεία
Τηλεφ. Επικ.: 24913 50125
Ε-mail: vdelh@dimosfarsalon.gr
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 23PROC013092588 2023-07-17
2
Ελατάκια για ορθοστάτες και διαδοκίδες σύμφωνα με το σχέδιο και τις ανάγκες της εμποροπανηγύρεως και οι τάβλες θα τοποθετηθούν χιαστί για την στερέωση σε λυγισμό της όλης κατασκευής. Η όλη πρόχειρη ξύλινη κατασκευή θα είναι στατικά επαρκής και θα εκδοθεί προς τούτο βεβαίωση στατικής επάρκειας Πολιτικού Μηχανικού.
Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της κατασκευής και θα προσκομίσει βεβαίωση στατικής επάρκειας των κατασκευών.
Προϋπολογισμός δαπάνης 7.661,29€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Κ.Α.Ε.: 70/6162.01
Β. Όροι πρόσκλησης
1. Δικαιούμενοι και δικαιολογητικά συμμετοχής
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι: α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί) και β) Όλα τα νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ζητούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Ανάδειξη αναδόχου
Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά εφόσον όμως η τεχνική του προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος έχει απαίτηση η κατασκευή να είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας.
3. Τόπος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο ειδικός χώρος διεξαγωγής της εμποροπανηγύρεως σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από τεχνική 23PROC013092588 2023-07-17
3
έκθεση και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Φαρσάλων.
4. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
α. Η αποσυναρμολόγηση των παραπηγμάτων θα πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2023, οπότε θα αποδοθεί ελεύθερος ο χώρος στον Δήμο.
β. Υπεύθυνη δήλωση από Πολιτικό Μηχανικό αντιστοίχου ειδικότητας, για την σωστή επίβλεψη της κατασκευής και για την στατική επάρκεια των παραπηγμάτων (για την εργασία κατασκευής παραπηγμάτων).
5. Αποστολή προσφορών
Οι προσφορές (σφραγισμένες) μπορεί να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον Δήμο Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 40 300 Φάρσαλα) μέχρι τις 24 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
6. Τρόπος πληρωμής, κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Φαρσάλων μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
7. Υπογραφή σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία σύμβαση.
Ο ανάδοχος, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της εργασίας, υποχρεούται να κατασκευάσει τα παραπήγματα μέχρι τις οκτώ (8) Αυγούστου 2023.
8. Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο διαδίκτυο (πρόγραμμα “ΚΗΜΔΗΣ”) και σε μια εφημερίδα του Νομού.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου 

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΠΑΖΑΡΙ 2023

2ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ

Σχετικά Άρθρα

Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 Από το Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι η παράδοση

Read More »

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »