Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                          Φάρσαλα, 11 Ιουλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                            Αριθμ. πρωτ.: 10089

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                             

ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα

Πληροφορίες : Παρασκευή Μπαλαμπάνη

Τηλ.: 24913 50133/113

Email: v. balabani@dimosfarsalon.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ)

            Ο Αντιδήμαρχος έχοντας υπόψη:

 1. τη με αριθμό 546 (16158/30-11-2022) Απόφαση Δημάρχου Φαρσάλων,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 67 για τη λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών των Δήμων, καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 66 όπου αναφέρεται ότι «…Λοιπές βραχυχρόνιες αγορές οφείλουν να εναρμονίσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος»,
 3. την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ 981/03.03.2022 τεύχος Β’) «Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για τη συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές.»,
 4. την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879/25.02.2022 τεύχος Β’) «Ειδικότεροι όροι λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών και είδη προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται ή παρέχονται σε αυτές.»,
 5. τον εγκεκριμένο κανονισμό της παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων (Α.Δ.Σ. 48/2022) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 79/2023 απόφαση Δ.Σ.
 6. τη με αριθμό 80/2023 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων,

                                                                                 Ανακοινώνει

στο πλαίσιο διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων, η οποία θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου 2023 στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Φαρσάλων, την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, από την Πέμπτη 13 Ιουλίου και λήξη Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, όπως παρακάτω:

 1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται:
 • είτε στο γραφείο αδειοδοτήσεων : Δημαρχείο Φαρσάλων (Ισόγειο-Γραφείο 03)
 • είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δήμος Φαρσάλων-Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης/Πατρόκλου 3-40 300 Φάρσαλα
 • είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:protokolo@dimosfarsalon.gr
 1. Στην εμποροπανήγυρη µμπορούν να συµµετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

 1.  Οι εγκρίσεις συμμετοχής (άδειες) δίνονται με κλήρωση ως εξής:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

4 Οι αιτήσεις/ δηλώσεις συμμετοχής θα συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει (βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη),

β) φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτ/φο της άδειας διαμονής σε ισχύ ή διαβατηρίου,

γ) βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων,

δ) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Φαρσάλων (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.). Θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία,

ε) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται κατά κατηγορία πωλητή/εκθέτη στην κανονιστική απόφαση.

 1.  Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας και πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη  και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Το τέλος χρήσης ορίζεται στο άρθρο 11 της κανονιστικής απόφασης.

          Οι επιλεγέντες πωλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Φαρσάλων, όπου πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία: ΠΑΖΑΡΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2023 και τα πλήρη στοιχεία τους, είτε στο Ταμείο του Δήμου με κάρτα μέσω τερματικού (POS).

 1. Για λόγους εποπτείας-συντονισμού-ευταξίας και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης έχει συγκροτηθεί με την αριθμό 80/2023 απόφαση του Δ.Σ., αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Φαρσάλων, που θα προσδιορίζει κάθε φορά και ανά περίπτωση για τους δικαιούχους τον αριθμό των θέσεων τοποθέτησης τους και γενικά θα επιλύει κάθε είδους προβλήματα καθ΄ όλη την διάρκεια του παζαριού.

            Λοιπές προϋποθέσεις Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που αναγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου www.farsala.gr (Διαδρομή: Ανακοινώσεις,Επικαιρότητα, Προκηρύξεις).

            Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τεκμαίρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας τον οποίο αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

            Διευκρινήσεις:

 • Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στην εμποροπανήγυρη χωρίς την έγκριση συμμετοχής (άδεια) από τον Δήμο.
 • Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή σύμφωνα με τις εναπομείναντες κενές θέσεις.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου και στα τηλέφωνα: 24913 50113, 133.

                        Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ενώ περίληψη θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

 Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 Νικόλαος Γκατζόγιας

 

Σχετικά έγγραφα

1.ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΤΗΝ-ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 2.ΑΠΟΦΑΣΗΔΣ78-2023

3.ΑΠΟΦΑΣΗΔΣ79-2023

4.ΑΠΟΦΑΣΗΔΣ88-2023

5.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

6.Προκήρυξη -Ανακοίνωση για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Φαρσάλων 2023

7.Σχεδιο_Α-1_ΚΑΤΟΨΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

8.Σχεδιο_Α-2_ΚΑΤΟΨΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

9.Σχεδιο_Α-3_ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

10.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΠΑΖΑΡΙ 2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΖΑΡΙ 2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΖΑΡΙ 2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΡΗ43ΩΗ0-ΙΦ2

Σχετικά Άρθρα

Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 Από το Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι η παράδοση

Read More »

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »