Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Προκήρυξη για Συμμετοχή στην Ετήσια Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη Κ. Σταυρού

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα, 30 Ιουνίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 8339
ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα
Πληροφορίες : Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ.: 24913 50133/113
E-mail: v. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:
1. τη με αριθμό 359 (12130/2-9-2021) Απόφαση Δημάρχου Φαρσάλων,
2. τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 67 για τη λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών των Δήμων, καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 66 όπου αναφέρεται ότι «…Λοιπές βραχυχρόνιες αγορές οφείλουν να εναρμονίσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος»,
3. την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ 981/03.03.2022 τεύχος Β’) «Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για τη συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές.»,
4. την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879/25.02.2022 τεύχος Β’) «Ειδικότεροι όροι λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών και είδη προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται ή παρέχονται σε αυτές.»,
5. τον εγκεκριμένο κανονισμό της ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως στην Κοινότητα Σταυρού (Α.Δ.Σ. 49/2022),
6. τη με αριθμό 50/2022 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως στην Κοινότητα Σταυρού,
ανακοινώνει στο πλαίσιο διενέργειας της ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως στην Κοινότητα Σταυρού, η οποία θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 23 Αυγούστου 2022 στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Παναγίας Ελεούσας της Δεμερλιώτισσας, κατά μήκος των δυο πλευρών της οδού, που διέρχεται από τον αύλειο χώρο του ομώνυμου ναού από το ύψος του Δημοτικού Σχολείου μέχρι και την πλατεία, την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και λήξη Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, όπως παρακάτω:
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται: α) είτε στο γραφείο αδειοδοτήσεων: Δημαρχείο Φαρσάλων (Ισόγειο-Γραφείο 03) β) είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δήμος Φαρσάλων-Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης/Πατρόκλου 3-40300 Φάρσαλα γ) είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: v. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2. Στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
3. Οι εγκρίσεις συμμετοχής (άδειες) δίνονται με κλήρωση ως εξής:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
4 Οι αιτήσεις/ δηλώσεις συμμετοχής θα συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει (βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη),
β) φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτ/φο της άδειας διαμονής σε ισχύ ή διαβατηρίου,
γ) βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων,
δ) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Φαρσάλων (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.). Θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία,
ε) κατά περίπτωση γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 67% και πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) από την ΑΣΠΕ (για έκπτωση 15%),
στ) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 14 του κανονισμού λειτουργίας (Α.Δ.Σ. 48/2022) σε περίπτωση συμμετεχόντων που υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο».
5. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας και πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Το τέλος χρήσης ορίζεται στο άρθρο 11 της κανονιστικής απόφασης. Οι επιλεγέντες πωλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Φαρσάλων, όπου πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 2022 και τα πλήρη στοιχεία τους, είτε στο Ταμείο του Δήμου με κάρτα μέσω τερματικού (POS). 6. Για λόγους εποπτείας-συντονισμού-ευταξίας και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης έχει συγκροτηθεί με την αριθμό 50/2022 απόφαση του Δ.Σ., αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Σταυρού, που θα προσδιορίζει κάθε φορά και ανά περίπτωση για τους δικαιούχους τον αριθμό των θέσεων τοποθέτησης τους και γενικά θα επιλύει κάθε είδους προβλήματα καθ΄όλη την διάρκεια του παζαριού.
Λοιπές προϋποθέσεις Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που αναγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου www.farsala.gr (Διαδρομή: Σημαντικά Νέα «Εμποροπανήγυρη Σταυρού 2022»).
Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τεκμαίρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας τον οποίο αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Διευκρινήσεις:
o Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στην εμποροπανήγυρη χωρίς την έγκριση συμμετοχής (άδεια) από τον Δήμο.
o Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή σύμφωνα με τις εναπομείναντες κενές θέσεις.
o Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου και στα τηλέφωνα: 24913 50113, 133.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ενώ περίληψη θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

O Δήμαρχος
Ιορδάνης Εσκίογλου

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά αρχεία.

1.Ανακοίνωση για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Φαρσάλων

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2022

3.ΑΠΟΦΑΣΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ492022

4.ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΤΗΝ-ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022 00:00

Σχετικά Άρθρα

Αναγγελίες ζημιάς από το Δήμο Φαρσάλων για σειρά πληττόμενων καλλιεργειών

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο αντιδήμαρχος Φαρσάλων, αρμόδιος για θέματα πρωτογενούς τομέα κ. Δημήτρης Γούσιας με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ στο νομό Λάρισας κ. Σπύρο Σπυρόπουλο προκειμένου να ζητηθούν οι πρωτοβουλίες

Read More »

Εγκαινιάζεται στα Φάρσαλα το πρώτο Κέντρο Ψηφιακής Φωτογραφίας Νεότερης Τοπικής Ιστορίας, στον Πύργο Καραμίχου

Το πρώτο στο είδος του στην ευρύτερη Θεσσαλική περιοχή, μοντέρνο Κέντρο Ψηφιακής Φωτογραφίας της νεότερης τοπικής ιστορίας, εγκαινιάζει ο Δήμος Φαρσάλων στον Πύργο Καραμίχου, το μοναδικό σωζόμενο πυργόσπιτο της ευρύτερης

Read More »

Αντιπυρική προστασία 2023

Ο Δήμος Φαρσάλων και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, υπεύθυνο για τον σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών,  επ΄ ευκαιρία της αντιπυρικής περιόδου 2023 που διανύουμε, υπενθυμίζουν την σύμφωνα με την υπ΄

Read More »

Ξύπνησαν μνήμες από την Γερμανική θηριωδία στο «Ορμάν Μαγούλα»

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, ξύπνησαν μνήμες της γερμανικής θηριωδίας στο «Ορμάν Μαγούλα», στον Κάτω Δασόλοφο, στη σημερινή εκδήλωση στον τόπο όπου απαγχονίστηκαν 40 πατριώτες. Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον

Read More »

Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5×5 σε τρία ηλικιακά γκρουπ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5×5 σε τρία ηλικιακά γκρουπ. 1ο γκρουπ (Παίδων) παιδιά που

Read More »