Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησης του ως χώρου αρχαιολογικής συλλογής”

 

 

 

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

          ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

          ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

 

 

 

 

           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                             Φάρσαλα, 10.07.2023

                              Αρ. Πρωτ: 10003

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Φαρσάλων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού (υποέργο 2) στα πλαίσια της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029268 ΄΄Αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησης του ως χώρου αρχαιολογικής συλλογής, συνολικού ύψους 42.816,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον ΚΑ 64/7135.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • Προϋπολογισμός προμήθειας : 816,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
  • Τόπος παράδοσης: έδρα του Δήμου
  • Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:27.07.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
  • Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανά ομάδα
  • Υποδιαίρεση της προμήθειας: Όχι
  • Έξοδα Δημοσίευσης: Ανάδοχος της προμήθειας

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, θα δίνονται καθημερινά από το Δήμο Φαρσάλων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο προμηθειών 1ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 24913-50125, αρμόδιος  υπάλληλος: Αλειφτήρας Σωκράτης, Δελή Βασιλεία.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), καθώς  και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην Ηλεκτρονική Δ/νση: www.dimosfarsalon.gr

 

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

 

Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου

Σχετικά έγγραφα

ΑΠΟΦΑΣΗΕΝΤΑΞΗΣ5021545

ΑΠΟΦΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗΣ129-2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2023

espd-request-v2 (9)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Α

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Β1

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Β2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 1

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 2

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 3

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 4

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 5

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 6

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 7

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 8

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 9

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 10

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 11

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 12

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 13

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 14

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 15

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣΑΙΤΗΜΑ

 

 

Σχετικά Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΑριθμ. Πρωτ.:11291/3-8-2023 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_2023_ΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΦΑΡΣΑΛΩΝ_2023-2024 ΑΙΤΗΣΗ_2023 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

Read More »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Αναρτητέα στο διαδίκτυοΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 25 Ιουλίου 2023ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 10808ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, διακηρύσσει ότι

Read More »