Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φάρσαλα, 25.02.2023

Αρ. Πρωτ: 2737

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Φαρσάλων διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας (1700/07.02.2023).

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

oΠροϋπολογισμός προμήθειας: 68.232,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
oΤόπος παράδοσης: έδρα του Δήμου
oΓλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
oΚαταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
oΕγγύηση Συμμετοχής: Απαιτείται, 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, της κάθε ομάδας
oΥποδιαίρεση της προμήθειας: Nαι
oΈξοδα Δημοσίευσης: Ανάδοχος της προμήθειας

Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού, θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Φαρσάλων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο προμηθειών 1ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 24913-50125, αρμόδιος υπάλληλος: Αλειφτήρας Σωκράτης).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην Ηλεκτρονική Δ/νση: www.farsala.gr

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου

 

Συνημμένα αρχεία:

 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2023

espd-request-v2 (6)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΛΑΙΑ-2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΩΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟ-2023

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ – 2023

ΔΗΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – 2023

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΙΑ – 2023

ΔΗΜΟΣ ΝΕΡΑ – 2023

ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ- 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ- 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ – ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ Ε.Π Δ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2023

ΟΠΑΚΠΑ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΑΙΑ 2023

 

 

Σχετικά Άρθρα

Προκήρυξη διαγωνισμού Ενεργειακής αναβάθμισης των Η.Μ. εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Βαρέων Αθλημάτων Δήμου Φαρσάλων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Φαρσάλων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για

Read More »

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» -Διακήρυξη προμήθειας και Εγκατάστασης Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Φαρσάλων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για

Read More »

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (2 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ+ΣΥΓΓΡΑΦΗ+ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___100323 ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ110423 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ110423 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ110423 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ120423     

Read More »

ΕΡΓΟ: Περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης Δήμου Φαρσάλων

ΑΝΑΛ_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ 57-2023 20230314_81469_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΓΙΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ_ΕΣΗΔΗΣ_ΔΕ espd-request-v2-1 ΑΝΑΛ_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ-3 ΕΙΔΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___070323-2 Περίληψη διακήρυξηsigned ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΤεχνικήΠεριγραφή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     

Read More »

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ)

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     

Read More »

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» ΤΟΥ Ν. 4887/2022     

Read More »