Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φάρσαλα, 25.02.2023

Αρ. Πρωτ: 2737

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Φαρσάλων διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας (1700/07.02.2023).

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

oΠροϋπολογισμός προμήθειας: 68.232,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
oΤόπος παράδοσης: έδρα του Δήμου
oΓλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
oΚαταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
oΕγγύηση Συμμετοχής: Απαιτείται, 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, της κάθε ομάδας
oΥποδιαίρεση της προμήθειας: Nαι
oΈξοδα Δημοσίευσης: Ανάδοχος της προμήθειας

Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού, θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Φαρσάλων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο προμηθειών 1ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 24913-50125, αρμόδιος υπάλληλος: Αλειφτήρας Σωκράτης).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην Ηλεκτρονική Δ/νση: www.farsala.gr

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου

 

Συνημμένα αρχεία:

 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2023

espd-request-v2 (6)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΛΑΙΑ-2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΩΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟ-2023

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ – 2023

ΔΗΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – 2023

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΙΑ – 2023

ΔΗΜΟΣ ΝΕΡΑ – 2023

ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ- 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ- 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ – ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ Ε.Π Δ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2023

ΟΠΑΚΠΑ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 2023

ΟΠΑΚΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΑΙΑ 2023

 

 

Σχετικά Άρθρα

Eπαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υποέργο 2) στα πλαίσια της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029268 ΄΄Αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησης του ως χώρου αρχαιολογικής συλλογής, συνολικού ύψους 20.000,00 €

Διακήρυξη 2023-2 signed espd-request-v2 (11) Έντυπο οικονομικής προσφοράς Β1 Έντυπο οικονομικής προσφοράς Β2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 1 Τεχνικών Προδιαγραφών 2 Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 3 Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 4

Read More »

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως 04.03.2024, άρθρο 212 Ν. 3584/2007.

Ο Δήμος Φαρσάλων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7.6.2010). Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007). Την με αριθ.

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ANAKOINΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ     

Read More »

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με ανοιχτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας «Βοηθητικές Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φαρσάλων στον προαύλιο χώρο»

1.ΑΠΟΦΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ194-2023 Καθορισμός όρων 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΡΣΑΛΑ3.ΜΕΛΕΤΗ_M19_2023 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_EOX_20231106 (002) 5.ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΦαρσαλαΥΠ5 6.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ7.espd-request-v2 (10)     

Read More »

Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία πενταετούς εκμίσθωσης σε αγροτεμάχια του Δήμου Φαρσάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα 01/11/2023ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΑριθ. Πρωτ.: 15790ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμαρχος Φαρσάλων διακηρύσσει ότι: Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία πενταετούς εκμίσθωσης τα παρακάτω αναγραφόμενα αγροτεμάχια του Δήμου Φαρσάλων, κατάλληλα

Read More »