Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Ορισμός Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση της πράξης «Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ ΦΑ Ρ Σ Α Λ Ω Ν
Φάρσαλα: 14.06.2023
Αριθμ. Πρωτ.:8555
Αριθμ. Απόφασης.:268
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Ορισμός Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση της πράξης «Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων».


Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 ”Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”.
2. Τις διατάξεις της παρ.1, περίπτωση θ, του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες στις αρμοδιότητες του Δημάρχου είναι και «η σύσταση ομάδων εργασίας & ομάδων διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του Δήμου, του δημοσίου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους».
3. Τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων (ΦΕΚ 1913/Β΄/30-8-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 505/Β΄/06-03-2013 , ΦΕΚ 2755/Β΄/07-08-2017 ,ΦΕΚ 3431/Β΄/03-10-2017 & ΦΕΚ 1011/Β΄/26-3-2019 ).
4. Την ανάγκη σύστασης και οργάνωσης ομάδας εργασίας με στόχο και αντικείμενο την υλοποίηση του συνόλου της πράξης που χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ μέσω του Προγράμματος ¨Αντώνης Τρίτσης¨.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η Ομάδα Εργασίας θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
6. Την ένταξη του έργου της ΔΕΥΑ Φαρσάλων με τίτλο «Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με το αριθμό πρωτοκ. 10432/2021 /07-04-2022.
7. Την με αριθμ. 188/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΦ και Δήμου Φάρσαλων στα πλαίσια υποβολής αίτησης χρηματοδότησης συμμέτοχης πρόσκληση ΑΤ01 για την Πράξη << Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων>>.
8. Το γεγονός οτί η ΔΕΥΑ Φαρσάλων θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκτέλεση των παρακάτω υποέργων :
Υποέργο 1 : Κατασκευή φράγματος Διλόφου στη θέση Κακλιτζόρεμα, προϋπολογισμού 8.250.000 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.980.000 €), συνολικού προϋπολογισμού 10.230.000 € .
Υποέργο 2 : Κατασκευή φράγματος Ναρθακίου στη θέση Λουτσακόρεμα , προϋπολογισμού 6.024.193,55 € πλέον ΦΠΑ 24% ( 1.445.806,45 €), συνολικού προϋπολογισμού 7.470.000€ .
Υποέργο 3 : Έργα μεταφοράς πόσιμου νερού ύδατος , προϋπολογισμού 3.854.838,71 € πλέον ΦΠΑ 24% ( 925.161,29 €), συνολικού προϋπολογισμού 4.780.000 € .
Υποέργο 4: Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού ΕΕΝ, προϋπολογισμού 950.000€ πλέον ΦΠΑ 24% ( 228.000 €), συνολικού προϋπολογισμού 1.178.000 € .
Υποέργο 5 : Διοικητικός κόστος κατασκευής του έργου 286.158 ευρώ , 1,50% του προϋπολογισμού δημοπράτησης των Υποέργων 1,2,3,4 .
Υποέργο 6 : Απαλλοτροιώσεις για την κατασκευή των φραγμάτων , 15% του προϋπολογισμού των υποέργων 1 & 2 , 2.141.000 €.
Υποέργο 7 : Αρχαιολογικές δαπάνες, 250.000 €.
Σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για την κατασκευή του έργου :
1) Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 172165/02-12-2013 Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ταμιευτήρας Ν. Λάρισας στην θέση Δίλοφος ¨Κακλιτζόρεμᨻ, στη Δ.Ε. Ναρθακίου, του Δ.Φαρσάλων, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αριθμό πρωτοκ. ΑΔΑ:
Ψ3ΞΑΟΡ10-ΣΩΗ-1/ 25 -05-2021, Αριθ. Πρωτ.: 104919.
2) Ανανέωση – Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. πρωτ.3764/116968/07-11-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ταμιευτήρας στην θέση ¨Λουτζιακόρεμα¨ της Τ.Κ. Ναρθακίου, της Δ.Ε. Ναρθακίου, του Δ. Φαρσάλων», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αριθμό πρωτοκ. 3108/16-01-
2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας.
Το παρόν έργο αφορά την ύδρευση της πόλης των Φαρσάλων από τους δύο νέους ταμιευτήρες
που θα κατασκευαστούν κοντά στους οικισμούς Δίλοφο και Ναρθάκι.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζεται ως ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση και υλοποίηση του συνόλου των υποέργων της πράξης, οι παρακάτω μηχανικοί του Δήμου Φαρσάλων:
1)Χρήστος Κόκαλης, Τοπογράφος Μηχανικός
2)Καλλιόπη Ζωγραφοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός
3)Ηλέκτρα Θελούρα, Πολιτικός Μηχανικός
Στην ομάδα εργασίας θα συμμετέχει και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Φάρσαλων Παντελής Παπα-
κώστας
Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:
1) Διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τις απαλλοτροιώσεις και την υλοποίηση του
υποέργου 6 .
2)Επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης των υποέργων των εργολαβιών για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.
3) Διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών των υποέργων 1,2 & 3.
4) Η συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκπόνηση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης ή παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης, όπου αυτές απαιτούνται.
5) Την επικοινωνία με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς και το συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την υλοποίηση των απαλλοτριώσεων.
Οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της ομάδας εργασίας θα συντονίζεται από το Δήμαρχο
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και την τροποποίηση της από νεότερη απόφαση.
-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα

Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 Από το Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι η παράδοση

Read More »

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »