Νομικά Πρόσωπα

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων

(Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) συστάθηκε το 2011 (ΦΕΚ 639/Β΄/19-4-2011) στα πλαίσια του “Καλλικράτη” Ν. 3852/2010, με έδρα τα Φάρσαλα και προήλθε από τη συγχώνευση:

• του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών,
• του Πολιτιστικού Οργανισμού,
• τη Δημοτικής Μουσικής Σχολής,
• του Αθλητικού Οργανισμού,
• του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων,
• του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Φαρσάλων και
• του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής – Οικονομικής -Αθλητικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ενιπέα.

Ο κύριος σκοπός του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. είναι η φροντίδα των νηπίων, η μετάδοση της μουσικής γνώσης, η προάσπιση των θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και η κοινωνική, οικονομική, αθλητική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Φαρσάλων.

Τις βασικές δομές του Νομικού Προσώπου αποτελούν:

– ο 1ος και 2ος παιδικός σταθμός,
– η Μουσική Σχολή,
– το Κ.Α.Π.Η.,
– η Δημοτική Βιβλιοθήκη,
– η Δημοτική Χορωδία και
– τα Χορευτικά του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Πρόεδρος: Γκατζόγιας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος : Αλεξοπούλου Αθηνά
Μέλη :
Τριάντης Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος (μέλος )
Μπρόζος Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος (μέλος)
Μπένου Κων/ντία Δημοτική Σύμβουλος (μέλος)
Πατσιούρας Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος (μέλος)
Καλογεροπούλου Χρυσούλα Δημότης (μέλος)
Θανόπουλος Γεώργιος Δημότης (μέλος)

Σχολικές Επιτροπές Δήμου Φαρσάλων

Στο Δήμο Φαρσάλων λειτουργούν η:

Α.«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και η
Β.«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 που συστάθηκαν με το ΦΕΚ 1473/17-06-2011 τεύχος Β’.

   Το καθένα εξ αυτών διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Σκοπός των Σχολικών Επιτροπών, όπως αυτός καθορίζεται με το άρθρο 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Β/2006), είναι η στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φαρσάλων και ειδικότερα για κάθε Σχολική Επιτροπή:
α. Οικονομική διαχείριση του συλλογικού οργάνου και των Σχολικών Μονάδων (μισθοδοσία καθαριστριών, πληρωμές προμηθευτών, αποδόσεις όλων των νομίμων κρατήσεων. Πληρωμές λογαριασμών Δ.Ε.Η και Ο.Τ.Ε., σύνταξη ετησίου απολογισμού εσόδων εξόδων κ.λπ.),
β. η εκτίμηση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους,
γ. η εισήγηση προς τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα για τον εφοδιασμό αρμοδίως των σχολικών μονάδων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες,

δ. η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων,
ε. η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Δ.Σ «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 1. Κουκουλιός Σταύρος (Πρόεδρος)
2. Δαμιανός Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος)
Μέλη
1. Χαμορούσου Ευαγγελία
2. Μπένου Κωνσταντία
3. Πατσιούρας Βασίλειος
4. Χαμορούσος Ευάγγελος
5. Καρράς Χρήστος
6. Παππά Όλγα
7. Θεοχάρη Αθανασία
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Γκατζόγιας Νικόλαος
2. Μπρόζος Κωνσταντίνος
3. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
4. Κατσιαούνης Ευάγγελος
5. Θανοπούλου Χρυσούλα
6. Τσέντζου

Δ.Σ «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Γούσιας Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Αρσενοπούλου Βάια (Αντιπρόεδρος)
Μέλη
1. Συροπούλου Δέσποινα
2. Γκέβρος Ιωάννης
3. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος
4. Πάνος Κωνσταντίνος
5. Σακελλαρίου Αποστολία
6. Γούσιου Ιωάννα
7. Μπασαγιάννη Γεωργία
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τριάντης Ιωάννης
2. Χαμορούσου Ευαγγελία
3. Τύμπας Κωνσταντίνος
4. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
5. Καψιώχα Όλγα
6. Κατμέρος Βασίλειος
7. Καρακώστα Βάια
8. Κλημενώφ Σταυρούλα

Αποφάσεις ορισμού Δ.Σ

Δ.Σ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δ.Σ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης