Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Hλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τα έτη 2024-2025

 

                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

                          Aναρτητέα στο διαδίκτυο

                            Φάρσαλα, 19.07.2023  

                                     Αρ. Πρωτ: 10567

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τα έτη 2024-2025 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του,  όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών του τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 501.828,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιμα μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63  του Ν. 4257/2014).

Ταξινόμηση ειδών κατά CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09135100-5.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος   Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή  πύλη του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 19/07/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/08/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 30/08/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr). 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες ή υποομάδες των προς προμήθεια ειδών για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για τα είδη που συμμετέχει.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Προμηθειών στη διεύθυνση Πατρόκλου 3 Φάρσαλα, τηλ. επικοινωνίας 24913.50125 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ελεύθερη  πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  www.dimosfarsalon.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

H περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού έχει σταλεί για δημοσίευση  στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  19/07/2023.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου

 

Σχετικά έγγραφα

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΚΑΥΣΙΜΩΝ2024-2025

2.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)

3.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΜΗΜΑ Γ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

4.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

5.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ -ΤΜΗΜΑ Α – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

6.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ – ΤΜΗΜΑ Ε – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)

7.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΕ.Ε ΜΕΛΕΤΗΚΑΥΣΙΜΩΝ2024-2025

8.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.espd-request-v1 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Η παιδική παράσταση «Παραμύθι χωρίς όνομα…» της παιδικής σκηνής της Κάρμεν Ρουγγέρη την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Αυγούστου στα Φάρσαλα

Η παιδική παράσταση «Παραμύθι χωρίς όνομα…» από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα, ανεβαίνει από την παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη και  έρχεται στα Φάρσαλα την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Αυγούστου, στις

Read More »