Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» -Διακήρυξη προμήθειας και Εγκατάστασης Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Φαρσάλων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού» με προϋπολογισμό 38.000,00 € (με Φ.Π.Α.), θα βαρύνει τον ΚΑ 61/7341.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029268

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • Προϋπολογισμός προμήθειας : 645,16 € ευρώ πλέον Φ.Π.Α
  • Τόπος παράδοσης: έδρα του Δήμου
  • Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:06.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
  • Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανά ομάδα
  • Υποδιαίρεση της προμήθειας: Όχι
  • Έξοδα Δημοσίευσης: Ανάδοχος της προμήθειας

Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, θα δίνονται καθημερινά από το Δήμο Φαρσάλων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο προμηθειών 1ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 24913-50125, αρμόδιος  υπάλληλος: Αλειφτήρας Σωκράτης, Δελή Βασιλεία.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), καθώς  και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην Ηλεκτρονική Δ/νση: www.dimosfarsalon.gr

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων                                                Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου

1ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2ΜΕΛΕΤΗ_Μ9_2018

3ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4 ΕΝΤΥΠΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σχετικά Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΑριθμ. Πρωτ.:11291/3-8-2023 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_2023_ΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΦΑΡΣΑΛΩΝ_2023-2024 ΑΙΤΗΣΗ_2023 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

Read More »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Αναρτητέα στο διαδίκτυοΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 25 Ιουλίου 2023ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 10808ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, διακηρύσσει ότι

Read More »