Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

9/2012 Προέγκριση για άδεια λειτουργίας κατ/τος στον Καλατούδη Ιωάννη