Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

49/2013 Έγκριση δαπανών και Διάθεση πιστώσεων πρ/γισμού οικον. έτους 2013