2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φαρσάλων

«Ο Ομηρικός Αχιλλέας: διαχρονικές αντανακλάσεις στην τέχνη και τη γραμματεία»

"The Homeric Achilles: diachronic reflections in the art and the literature"

Ο Δήμος Φαρσάλων, από κοινού με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, διοργανώνει από 7 έως 9 Φεβρουαρίου 2019 το 2ο Διεθνές Συνέδριο Φαρσάλων με θέμα «Ο Ομηρικός Αχιλλέας: διαχρονικές αντανακλάσεις στην τέχνη και τη γραμματεία»
Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων.

The Municipality of Farsala, together with the Ephorate of Antiquities of Larissa, organizes from February 7th to February 9th, 2019 the 2nd International Farsala Conference on “The Homeric Achilles: diachronic reflections in the art and the literature”.
The conference will take place at the Farsala Cultural Center.

Σκοπός του Συνεδρίου

​​​​​Σκοπός της επιστημονικής συνάντησης είναι να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο corpus που αφενός να αποτυπώνει το στίγμα του Αχιλλέα σε κάθε μορφή της αρχαίας, μεσαιωνικής και νεώτερης γραμματείας, αλλά και σε κάθε μορφή τέχνης (αγγειογραφία, ζωγραφική, πλαστική, μικροτεχνία) από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, αφετέρου δε να καταγράφει και τα πρόσφατα αρχαιολογικά δεδομένα της γενέθλιας γης του. 

Purpose of the Conference

The purpose of the scientific meeting is to create, as thorough as possible, a corpus to capture Achilles’ stigma in every form of ancient, medieval and modern literature, but also in every form of art (vase – painting, painting, sculpture, miniature) from antiquity to the present day, and on the other hand to record the recent archaeological data of his native land.​

Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου

​​1. Ο Αχιλλέας στο έπος και την αρχαία γραμματεία εν γένει
2. Ο Αχιλλέας στη μεσαιωνική, ελληνική και ξένη γραμματεία
3. Ο Αχιλλέας στη νεώτερη, ελληνική και ξένη γραμματεία
4. Ο Αχιλλέας στην αρχαία αγγειογραφία
5. Ο Αχιλλέας στη ζωγραφική (από την αρχαιότητα έως σήμερα)
6. Ο Αχιλλέας στην πλαστική (από την αρχαιότητα έως σήμερα)
7. Ο Αχιλλέας στη μικροτεχνία ή την παραδοσιακή χειροτεχνία  (από την αρχαιότητα έως σήμερα)
8. Ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα για την περιοχή της αρχαίας Φθίας 
9. Επιβιώσεις – χρήσεις του ονόματος του Αχιλλέα στη σύγχρονη εποχή
10. Ο Αχιλλέας στη σύγχρονη μυθοπλασία 
11. Ο Αχιλλέας ως brand name 

Thematic axes of the Conference

1. Achilles in the epic poetry and the ancient literature  
2. Achilles in the medieval, Greek and foreign literature 
3. Achilles in the modern, Greek and foreign literature 
4. Achilles in ancient vase – painting
5. Achilles in painting (from antiquity to the present day)
6. Achilles in sculpture (from antiquity to the present day)
7. Achilles in miniature or traditional handicraft (from antiquity to the present day)
8. Historical and archaeological data for the area of ancient Fthia
9. Survivors – Uses of the name of Achilles in modern times
10. Achilles in modern fiction
11. Achilles as a brand name

Πέμπτη 7/2/2019 : Επίσημη τελετή έναρξης του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Φαρσάλων

Thursday 2/7/2019 : Official Opening Ceremony of the 2nd International Farsala Conference

Παρασκευή 8/2/2019 : Εισηγήσεις 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Φαρσάλων 

Friday 2/8/2019 : Presentations of the 2nd International Farsala Conference

Σάββατο 9/2/2019 : Εισηγήσεις 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Φαρσάλων 

Friday 2/9/2019 : Presentations of the 2nd International Farsala Conference