Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

107/2012 Έγκριση δαπανών και Διάθεση πιστώσεων πρ/γισμού οικον. Έτους 2012